Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sentralt tariffoppgjer

Illustrasjonsbilde

Her vil du finne nyhende om dei sentrale tariffoppgjera  

Tariff 2019

Ressurser for einingane når ein førebur seg før konflikt og ved konflikt:

  1. Informasjonsskriv til einingane
  2. KS - Forholdsregler ved streik 11. utgave (2016)
  3. Retningslinjer - beredskap ved arbeidskonflikt
  4. Kva lyt skulen gjere før plassfråtrede
  5. Skjema Søknad om dispensasjon frå streik

KS melder:

"Tariffoppgjer per 01.05.2019

KS har blitt samde om ei forhandlingsløysing med LO kommune og YS kommune ved mellomoppgjeret 2019. Akademikerne og Unio gikk til brudd. Den forhandlingsløysinga KS har fått med LO og YS er i tråd med prioriteringa hos KS’ medlemmer.

Resultatet med LO og YS går ut på at alle arbeidstakarar i Hovudtariffavtalen kap. 4 får eit generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tillegga gis med verknad frå 1. mai 2019, og går fram av vedlegg til protokoll, se lenke.

Konfliktberedskap – varsel om plassfråtrede

Unio har i brev til KS av 1. mai 2019 varsla plassoppseiing på vegner av: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Det norske maskinistforbund, Bibliotekarforbundet, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen og Det Norske Diakonforbund.

Unio har i dag på vegner av de nemnde forbund varsla KS om plassfråtrede i Møre og Romsdal fylkeskommune  for  ca 205 arbeidstakere frå 24. mai 2019 kl. 06.00 ved fem skular.

Akademikerne har gitt melding om at dei førebels ikkje vil melde nokon medlem ut i streik dersom meklinga ikkje føre fram."

 Vi ber difor at ein lokalt ved kvar driftseining, som førebuing til ein eventuell streik, går igjennom konfliktberedskapen ved eininga.

Ressurser for einingane når ein førebur seg før konflikt og ved konflikt:

  1. Informasjonsskriv til einingane
  2. KS - Forholdsregler ved streik 11. utgave (2016)
  3. Retningslinjer - beredskap ved arbeidskonflikt
  4. Kva lyt skulen gjere før plassfråtrede
  5. Skjema Søknad om dispensasjon frå streik

"Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2019 er i gang

I et mellomoppgjør forhandles det normalt kun om lønn, men i år vil også avtalen om ny offentlig tjenestepensjon være et tema. Partene hadde sitt første møte onsdag 11. april, og utvekslet under møtet respektive krav og tilbud.

KS pekte i møtet på de utfordringer kommunesektoren står overfor i årene som kommer, bl.a. gjennom endringen i befolkningssammensetningen som vil føre til økt behov for kommunale tjenester, særlig innen helse- og omsorgsektoren. Dette skjer parallelt med økte kostnader knyttet til reduksjon av klimautslipp og skader fra klimaendringene, samt redusert økonomisk handlingsrom som følge av bl.a. statlige normer for ressursinnsats og innskrenkning av potensialet for eiendomsskatt. Kommunesektorens handlingsrom er, og vil forbli, stramt. Videre vil digitalisering ha betydning for hvordan de kommunale tjenestene blir organisert og videreutviklet. Oppgavene må organiseres og løses på nye måter, og godt partssamarbeid og samhandling vil være av avgjørende betydning i den nødvendige omstillingsprosessen.

KS understreket i forhandlingsmøtet at det i kommunesektoren stilles stadig høyere krav til de ansattes kompetanse. Andelen stillinger med krav om universitets- og høgskoleutdanning øker stadig, mens andelen ufaglærte er synkende. Disse endringene er størst innen barnehagene og helse, pleie og omsorg. Rekrutteringsutfordringene varierer fra kommune til kommune og region til region, men det er gjennomgående mest krevende å rekruttere og beholde fag-, universitets- og høyskoleutdannede innen helse- og omsorgssektoren.

Årets mellomoppgjør i KS-området må holdes innenfor det økonomiske handlingsrommet avtalt i frontfaget, men med en profil som treffer kommunesektorens behov. KS mener det er avgjørende å legge vekt på sektorens konkurranse­evne i arbeidsmarkedet og rekrutteringsutfordringene. KS ønsker derfor at den økonomiske rammen brukes til prioriterte sentrale lønnstillegg og at det avsettes midler til lokale forhandlinger.

Med bakgrunn i Pensjonsavtalen av 3. mars 2018, ønsker KS å tilpasse pensjonsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen med de pensjonsreglene som Stortinget vårsesjonen 2019 vedtar i lov om Statens pensjonskasse.

Nå tar partene pause til over påske og møtes igjen til forhandlinger 29. april. Vi har tiden fram til 30. april for å finne en løsning gjennom forhandlinger.

Her er partenes krav og tilbud:
KS tilbud 1 av 11. april 2019 kl. 10.00
LO Kommune - Krav 1 - 11.4.19
Unio kommune krav 1 110419
YS kommune krav 1 110419
Akademikerne - Krav 1 11.4.19

 

Videre lesning: 
Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området "


Tariff 2018

Tariff 2018

Det framforhandlete forslaget til ny Hovedtariffavtale er anbefalt av alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne.

Les meir

Mellomoppgjeret 2017

Tariff 2017

Vårens tariffoppgjer (mellomoppgjer) står for døra. Forhandlingsstart er den 27.4.2017 og forhandlingane vert avslutta innan 30.4.2017 kl 24.00.

Les meir

Tariff 2016

Tariff 2016

Historikk

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

Les meir

Sentralt Tariffoppgjer 2014

KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Les meir

Mellomoppgjøret 2013

Resultatet av mellomoppgjøret

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2012

Her vil du finne nyhende om tariffoppgjeret per 1.5.2012. 

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2010

Her vil du finne nyheiter om tariffoppgjeret per 1.5.2010.  På KS si heimeside "Tariff 2010" blir det publisert utfyllande informasjon i samband med meklingsløysinga 9. juni.

Les meir

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post