Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rekruttering

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i regionen og ein attraktiv arbeidsgivar for høgt utdanna og godt kvalifiserte søkarar. Møre og Romsdal fylkeskommune har høg kvalitet og profesjonalitet i rekrutteringsarbeidet.

Møre og Romsdal fylkeskommune søker etter dyktige medarbeidarar innan mange fagområde. Vi er 2400 tilsette, og på jakt nye medarbeidarar med høg kompetanse, mykje energi og stort mot. Vi ønsker tilsette som vil utvikle fylket vårt.

  • Rekruttering handlar om å marknadsføre Møre og Romsdal fylkeskommune som regional utviklingsaktør og som attraktiv arbeidsgivar.
  • Rekruttering er val av ny medarbeidar. 
  • Annonseteksta er vårt første møte med ny medarbeidar.
  • Intervjuet er møteplassen der vi som arbeidsgivar får informasjon om søkjar
  • Intervjuet gir søkjar informasjon av fylkeskommunen. 
  • Tilsettingsutval  har ansvar for  rekrutteringsprosessen.  

Nye rutinar førut før rekruttering tek  til

Som følgje av Omstilling 2020 endrar fylkesrådmannen rutinane for rekruttering for å sikre merksemd på bemanningsplanlegging (stillingsplanarbeidet) og grundige vurderingar/analyse før eventuell rekruttering, jf. Tilsetjingsreglementet punkt 5, 5.1

Det vert også i større grad lagt opp til at vurderingar/analyse skal gjerast i fellesskap på tvers av fagavdelingar/driftseiningane. Vurdering/behovsanalyse frå driftseiningane skal leggast fram for fylkesrådmannen v/personalseksjonen/stillingsbanken før eventuell frigiving for utlysing/ nyrekruttering. Behovsanalysene skal i tillegg til det som er omtalt i Tilsetjingsreglementet sikre vurderingar av om

  • oppgåvene /tenestene kan bli ivaretatt gjennom nye arbeidsformer, innovasjon, digitalisere arbeidsprosessar og endra organisering
  • arbeidsoppgåvene kan takast over av andre arbeidstakarar, med endra bemanningsnivå, altså utan å ny-rekruttere, eventuelt gjennom kompetansemobilisering.

Med bakgrunn i vårt felles utfordringsbilde vart dei nye rekrutteringsrutinane  fastsett etter i drøfting i HSAMU, jf. sak 07/19. Rutinane er nærare omtalt her .

Dei nye rutinane for rekruttering  er slik (HSAMU-sak 07/19):

Nye rekrutterings rutiner

Under vil du finne dokument som viser vegen i ein profesjonell rekrutteringsprosess.

Tilsetjingsreglementet

Rekruttering har sitt formelle grunnlag i lov og avtale. Prosessen krev kunnskap om lov og avtaleverk.

Kompetanse- og rekrutteringssjekken

Resultatet frå kompetanse- og rekrutteringssjekken skal vere ein del av grunnlaget når ein lyser ut stilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Stillings- og behovsanalyse

Før ei stilling blir lyst ledig, skal arbeidsgivar/tilsetjingsorganet gjennomføre analyse av kva for ansvar, plass i organisasjonen og oppgåver stillinga skal ha. Det er vidare viktig å kartlegge kva for kompetanse som er i organisasjonen før ein etterspør ny kompetanse.

Vi skal vite kva vi skal sjå etter.

Opprette sak i VISMA

Alle tilsetjingssakene skal registrerast som sak i Visma

Annonse

Intervju – det profesjonelle møte mellom arbeidsgivar og kandidat.

Intervjuet er det første møte mellom arbeidsgivar og kandidat. Vi byggjer omdøme i alt vi gjer. Som leiar gjer du vel  i å førebu deg godt til intervjua. Ta utgangspunkt i stillings- og behovsanalyse, annonsetekst og bygg opp spørsmål som gir god informasjon og kunnskap om kandidatane.

 

Referanseintervju byggjer på informasjonen gitt i intervjuet. Referanse blir henta etter intervjuet, og skal vere strukturert og profesjonelt og blir del av grunnlaget for val av ny medarbeidar.

 

Vurdering og tilråding til val av ny medarbeiar

Vurdering byggjer på stillings- og behovsanalyse, søknad, intervju og referanseintervju.

Introduksjon

I møte med nye medarbeidarar skal introduksjonsprogram gjere prosessen trygg og tydeleg. Alle verksemder skal ha eigne program. Vedlagt mal gir vegvisar til lokale program.