Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2013 Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

 Møteoversikt 2013

OD-møte 14. februar - Referat

OD-møte 9. april - Referat

OD-møte 4. juni - Referat

OD-møte 3. september - Referat

OD-møte 29. oktober - Referat

OD-møte 17. desember - Referat

 

(Ved vanskar med å laste ned/skrive ut dokument forsøk med nettleser Mozilla Firefox.)

 

 

OD-MØTE 17.12.13 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 

 1. Godkjenning av referat og saksliste

 

 2. Orienteringssak frå fylkesutdanningssjefen

 • Informasjon om relevante vedtak gjort i Fylkestinget 10-11.desember 2013 
 

 3. Innmeldte saker frå organisasjonane

 

 Frå Norsk skolelederforbund

 1. Bruk av detaljert informasjon fra MTM-undersøkelsen i kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 
 

 Frå Utdanningsforbundet

 1. Verneutstyr til elever
 2. OT-veileder (arbeidsform m.m)
 3. Rutiner for episoder med vold og trakasering, eksempelvis eposode utspilt på Gjermundnes vgs høsten 2013. Hva gjør skolen i forhold til å melde saken, kontakt med Arbeidstilsynet og støtteskriv til politiet?
 4. Bruk av Konfliktråd i saker hvor elever og lærere er i konflikt. Hvilke rutiner finnes på dette feltet ?
 5. Orientering til skoleeier/arbeidsgiver om at saken om anonyme felt i undervisningsevalueringen er tatt opp med Arbeidstilsynet, som er svært skeptiske til dette sett ut fra arbeidstaker sin rett til å få vite hvem som fremstiller hva. 
 

 4. Eventuelt

 
   

 OD-MØTE 29.10.13 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 

 1. Godkjenning av referat og saksliste

Referatet her ligg føre med lekkje til Alfresco. Dersom du får vanskar med å nå tak i referatet meld frå til support@mrfylke.no, slik at årsaken til vanskane kan utbetrast.

 
2. Orienteringssaker
 
 • Skolebruksplan 2014-2017
 • Kvalitetsmelding
 • Forsikring av elever ved utenlandsopphold
 • IKT samhandling
 

 3. Innmeldte saker frå organisasjonane

 

            1. De "lokale" bestemmelsene til fylkeskommunene ved undertid av arbeidsavtalen. (Når ein får undertid i arbeidsavtalen, eller ikkje heilt får fylt opp stillingsprosenten sin,

 1. Kva gjer ein då med den undertida ? 
  • Svar: Undertida blir tentativt lagt ut som undervisning etter nærare avtale med den tilsette. t.d. vik.timar.
 2. Kva er dei "lokale" bestemmelsane frå fylkeskommuna ?
 

 

            1. Redegjørelse for prosess ved planlegging og gjennomføring av
                undervisningsevaluering, jf. pkt. 2 i sak 3.3 og 3.4.1
                frå OD møtet 4/6-13.
                

 

 

            1. Gjennomføring av undervisningsevaluering skoleåret 2013-2014
            2. Kompetanseheving for ledere i vgs knyttet til lov og avtaleverk
            3. Juridisk ansvar for elever som oppholder seg i utlandet
            4. Finansieringsmodellen for spesialundervisning
            5. Skolebruksplanen 2014-2017

 

 

4. Eventuelt

 

 

 

 OD-MØTE 03.09.13 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 

 

1. Godkjenning av referat og saksliste
 
2. Orienteringssaker
 
 
 3. Saker frå fylkesutdanningssjefen
 
 •  Arbeidsplan: Gjennomgang av oppdatert verktøy og drøfting av innspel frå høyringsrunden.
 
 4. Innmeldte saker frå organisasjonane
 
 •  Frå Utdanningsforbundet

            1. Anonym retting av prøver

            2. Elever som oppholder seg utenlands - Svar frå Fylkesmannen om ansvar
                for opplæring og opphold. 

 
 5. Eventuelt
 
   

 OD-MØTE 04.06.13 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 
1. Godkjenning av referat og saksliste
 
2. Orienteringssaker
 
 
 •  Arbeidsplan 
 
3. Innmelde saker frå organisasjonane
 

    Frå Skolenes Landsforbund

 1. Prosent til verneombod.
 2. Tidfeste av møtetid til organisasjonane

 

 

    Frå NITO

 1. Komprimering av årsverket ved utplassering av elevar
  Vedlegg
 

     Frå Norsk Lektorlag

 1. Undervisningsevaluering
  Vedlegg
 

   Frå Utdanningsforbundet

 1. Praktisering av undervisningsevaluering
 2. Nettvett/etiske retningslinjer
 3. Innkjøp av KS system Risk Manager
 4. Vekslingsmodellen i yrkesfagleg opplæring

          Vedlegg

 
 4. Eventuelt
 

OD-MØTE 09.04.13 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700 

 
1. Godkjenning av referat og saksliste
 
2. Orienteringssaker
 
 •  Saker til Utdanningsutvalget
 
 •  Økonomi - regnskap for 2012

            vedlegg: Utdanningssektoren - økonomisk resultat 2012

 

 
 •  Sensorordning 2013

           vedlegg: Avtale om godtgjering for sensur - 2013

 

 
 
 •  Undervisningsevaluering
 
3. Innmelde saker frå organisasjonane
 

    Frå Utdanningsforbundet

 1. Praktisering av seniortillegg for lærere som har redusert undervisning 5,8% (55+) og 12,5%.
 2. Praktisering av SGS 1010.
 3. Søkertall for neste skoleår og eventuelt overtal.
 4. Endring av tilbudsstruktur på Søre Sunnmøre
 
 4. Eventuelt

 

OD-MØTE 14.02.13 KL 12.00-15.15, FYLKESHUSET, MØTEROM 700 

 
1. Godkjenning av referat og saksliste
 
2. Orienteringssaker
 
 •  Årsplan for kontaktlærarar
 
 •  Ramme for individuelle sensoravtaler
 
 •  Saker til Utdanningsutvalet
 
 
3. Innmelde saker frå organisasjonane
 

    Frå Utdanningsforbundet

 1. Lønn under utdanning - PPU
 2. Workshop, arbeidsplanar
 3. SGS 1010 Praktisering av avtalen ute på skulane
 4. Sensoravtale lokalgitt eksamen
 5. SAS – Nytt skuleadministrativt system
 6. Nye læreplanar i fellesfag – behov for nye lærebøker
 7. Høyring årsplan for kontaktlærarar
 8. Sosiale media i opplæringa. Retningslinjer.
 9. SGS1002 Arbeidstøy og musikkinstrument
 10. Verneutstyr i undervisninga. Skuleeigar sine plikter.
 11. Undervisningsevaluering – innhenting av informasjon frå skulane
 
            vedlegg til pkt 8 ovanfor:
            - Strategiplan pedagogisk IKT 2012-2014
            - Digital leiingskompetanse 
            - Kjenneteikn på den fagdidaktiske IKT         
   12. Telefongodtgjersle til kontaktlærarar
    Frå Skolenes Landsforbund
 •  Eksamensform og vurdering for læring
 4. Eventuelt

Kontaktpersonar

Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post