Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2014 Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

 Møteoversikt 2014

OD-møte 25. februar - referat

OD-møte 1. april - referat

OD-møte 10. juni

OD-møte 16. september - referat 

OD-møte 28. oktober - referat

OD-møte 16. desember - referat
(presentasjoner: Stillingsplanarbeidet 2015, ) 

(Ved vanskar med å laste ned/skrive ut dokument forsøk med nettleser Mozilla Firefox.)

 

 OD-MØTE 16.12.14 KL 11:30-13:45, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 1. Godkjenning av referat og saksliste

 2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

 2.1 Plan for videre prosess for felles skolering av ny SFS 2213

 3. Stillingsplanarbeid 2015

 4. Datoer for OD-møter 2015

 5. Innmeldte saker fra organisasjonenen

 5.1 Skolenes Landsforbund:       

"Kvifor må ein myte eit bestemt firma for å gjere dei innkjøp ein treng, når ein kan få same varer til ein langt lågare pris hjå eit anna firma? (Kr-sund)"

Fylkesutdanningssjefen må utsette saken til første OD-møte i 2015. Det vil da gis ein orientering om lov om offentlig anskaffelse.

 

OD-MØTE 28.10.14 KL 12.15-15.30, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 1. Godkjenning av referat og saksliste

 2 Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1. Orientering om saker til Utdanningsutvalget den 10.11.14

2.2  Bruk av sensorer ved gjennomføring av høst- og våreksamen

2.3  Orientering om OU-prosesen på Utdanninsavdelingen

 3. Innmeldte saker fra organisasjonene

 3.1 Norsk Lektorlag:
       Ber om info når det gjelder fylkesutdanningssjefens prioriteringer (føringer) når
       det gjelder bruk av kurs- og etterutdanningsmidler.

 

 OD-MØTE 16.09.14 KL 12.15-15.30, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

1. Godkjenning av referat og saksliste

2 Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1. Orientering om prosessen for innføring av nytt skoleadministrativt system (SAS)

2.2  Undervisningsevaluering og behandling i HSAMU (saksframlegg, juridisk utgreiing, brev frå utd. forb.)

2.3  Arbeidstid

2.4  Tariff, jf. lønnspolitisk drøftingsmøte den 09.09.14 og materiell som blir utsendt til skolene og organisasjonene for gjennomføring

2.5  Føringer for arbeid med budsjett og økonomiplan

2.6  Revidering av Kommunikasjonsstrategien 

3. Meldte saker fra organisasjonene

Utdanningsforbundet:

  1. Praktisering av røyke- og snusforbud i arbeidstiden. 
  2. Brev til Møre og Romsdal fylkeskommune fra Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen om ressursbruk etter streiken (se vedlegg). 
  3. Fordeling av pedagogiske ressurser og assistentressurser i klasser med tilrettelagt opplæring. 
  4. Vekslingsmodellen
  5. Forskrift til Inntak 
  6. Bruk av vernepleiere som spesialpedagoger
 
 

OD-MØTE 10.06.14 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

Kjøreplan for sakene:

Sak 2.4 og 3.4 vert førehava heilt til slutt i møtet.

 

 1. Godkjenning av referat og saksliste

 

 2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

      2.1 Orientering frå Utdanningsutvalet sitt møte 5.juni 2014
      2.2 Sak om skuleutval - hausten 2014
      2.3 Stillingsplanarbeidet - Stillingsbanken status per 10-6-2014
      2.4 Arbeidet med kommunikasjonsstrategi
 

 3. Innmeldte saker fra organisasjonene

 

 Fra Utdanningsforbundet
 
 3.1.  Vekslingsmodellen i Møre og Romsdal
Vi har tidlegare  fått informasjon om at ein vil prøve ut denne modellen innafor helsefag.  
Kva for organisering og omfang har ein når det gjeld vekslingsmodellen i vårt fylke?

3.2.  Oppretting av Karrieresenter i Møre og Romsdal.
Vårt fylke er vel det einaste som ikkje har Karrieresenter. Utdanningsforbundet vart for nokre år informert om eit arbeid med oppretting av Karrieresenter.
Kva er status for arbeidet med Karrieresenter i vårt  fylke?

3.3.  Retningslinjer for nettbruk.
Dette er ein sak som utdanningsforbundet har fremma tidlegare og etterlyst arbeidet med.
Bruk av sosiale media i opplæringa, kontakt med elevar på andre område enn Fronter.

3.4.  Arbeidstidsavtalen SFS 2213.
Sjølv om avtalen ikkje formelt er godtatt av partane ynskjer vi å diskutere kva som ligg i den nye avtalen og korleis vi forstår avtaleteksten. Viser også til Veileder.

3.5.  Overtal.
Vi ønskjer å få ei oversikt over overtal pr. dato (10.6.2014)

 

 

 

 

 

 

 

 OD-MØTE 01.04.14 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 

 1. Godkjenning av referat og saksliste

 

 2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1 Fritekstfeltet i undervisningsevaluering
2.2 Ny mal arbeidsavtale
2.3 Innføring av prøvetid fra 01.08.2014 for nyansatte
2.4 Overtal og behov
2.5 Sensoravtale 2014
 

 3. Innmeldte saker fra organisasjonene

 

Fra Utdanningsforbundet

3.1 Finansiering av dei videregående skolene

a) Kommentar fra Utdanningsforbundet:
«Utdanningsforbundet ønsker å få en redegjørelse fra fylkesutdanningssjefen på hvordan finansieringen av de videregående skolene gjøres. På skolesamråd i Ålesund ble det fra rektorhold opplyst at det for kommende skoleår var en reduksjon i rammene til skolene. Det ble også sagt at skolene ikke lenger fikk refundert de faktiske kostnader til lærerstillingene, og at det var innført en form for stykkprisfinansiering etter en modell basert på erfaringstall, og forskjellig fra skole til skole. Dette er nytt for Utdanningsforbundet. Vi kan ikke erindre at dette har vært drøftet med organisasjonene».

b) Kommentar fra Utdanningsforbundet:
«Vi ønsker også innsyn i finansieringsmodellen som skolene får tildelt ressurser etter. Fra flere rektorer ble det hevdet at det ikke var mulig å få opplysninger som de kunne forholde seg til, og at det var bortimot umulig å vite hvordan skolene kom ut økonomisk når året var omme».

c) Kommentar fra Utdanningsforbundet:
«Utdanningsforbundet var tilstede på fylkestinget når budsjett for 2014 ble vedtatt, og kan ikke erindre at rammene til de videregående skolene ble redusert. På møte i HSAMU orienterte fylkesrådmannen for at det ikke var reduksjon i rammene unntatt for teknisk fagskole og sentraladministrasjonen».

 

 

 

 

OD-MØTE 25.02.14 KL 12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1 Orientering om saker til utdanningsutvalget 06.03.14
2.2 Arbeidstidsavtale
2.3 Stillingsplanarbeid
2.4 Skolesamråd

3. Innmeldte saker fra organisasjonene

Fra Utdanningsforbundet
3.1 Skolering av medlemmer i tilsettingsutvalg

Kommentar fra Utdanningsforbundet

"Utdanningsforbundet ønsker en felles skolering for medlemmer i tilsettingsutvalga. Det er lenge siden vi har hatt skolering, og vi har ATV er som ikke har fått skolering sammen med sine arbeidsgiverrepresentanter."

3.2 Fylkestingsvedtak om oppfølgingstjeneste (sak til Utdanningsutvalget i vårsemesteret) 

Kommentar fra Utdanningsforbundet

"Vi ønsker å få en redegjørelse fra utdanningssjefen hvordan denne saken håndteres videre."

3.3 Rekruttering av yrkesfaglærere

Kommentar fra Utdanningsforbundet

"Jeg har snakket med avdelingslederen på TIP på Romsdal vgs. Han kunne fortelle at de på tross av mange utlysninger ikke hadde fått en eneste kvlifisert søker de siste to årene. Lærerne på avdelingen slutter og noen går tilbake til industrien. For kommende skoleår regner han med at det lyses ut 6 stillinger. Slik som han ser situasjonen i dag regner han med at de ikke kan starte opp med de tilbud som skolebruksplanen legger opp til. Situasjonen er også vanskelig for andre avdelinger. Det siste jeg hørte var Elektro. Skolene fylles opp med ukvalifiserte lærere som mangler kompetanse. Dette fører også til en stor belastning for avdelingslederne og de etablerte lærerne på avdelingene. Vi ønsker at det blir satt fokus på dette. Noe må gjøres!"

3.4 Undervisningsevaluering

Kommentar fra Utdanningsforbundet

"Vi ønsker å diskutere hvilke erfaringer skolene har gjort etter at første del av undervisningsevalueringen for skoleåret 2013/2014 er gjennomført. Spesielt ønsker vi fokus på hvordan bruken av fritekstfeltet har vært." 

Kontaktpersonar

Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post