Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2015 Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

Møteoversikt 2015

Møtetidspunkt er kl. 12.00-15.00 på Fylkeshuset i Molde 

Tirsdag 24. februar - referat
Onsdag 29.april - referat
Tirsdag 9.juni - referat
Tirsdag 27.oktober - referat
Tirsdag 15.desember - referat

(Ved vanskar med å laste ned/skrive ut dokument forsøk med nettleser Mozilla Firefox.)

 
OD-MØTE 15.12.2015 kl 12:00-15:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste
2. Orienteringssaker fra fylkesutdaningssjefen 
2.1 Status og videre fremdrift i revidering rettleiar SFS2213
2.2 Saksgang - oppmelding av saker til OD møter.  
2.3 Orientering om budsjett og økonomiplan 2016-2019 
3. Innmeldte saker fra organisasjonene  
Utdanningsforbundet
3.1 IT plattforma.
3.2 Vikarløse timer satt i system.
3.3 Stipendordning kr 100.000.
3.4 Spes.ped.midlar og bruk av assistentar i denne undervisninga.
3.5 Bortfall av timer når eleven ikkje møter.
3.6 Oversikt elevane sitt timetall i vgs-opplæring - undersøking frå Udir
      vedlegg: Fylkesinfo 24/2015
      vedlegg: Oversikt over førespurte skular
3.7 Statslause elevar i videregåande skule i Møre og Romsdal

 Skolelederforbundet

3.8 Ressurser til sak vedrørande "Plattformprosjektet"

 
OD-MØTE 27.10.2015 kl 12:30-15:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste
2. Orienteringssaker fra fylkesutdaningssjefen 
2.1 Status om status og videre fremdrift i arbeidsgrruppen SFS2213
2.2 Orientering om saker til Utdanningsutvalget den 9.11.15
2.3 Orientering om budsjett og økonomiplan 2016-2019 (Orienteringen)
2. Innmeldte saker fra organisasjonene  
Utdanningsforbundet
3.1 SGS 1002 Arbeidstøy - musikkintrument. Avtale i Møre og
      Romsdal fylkeskommune (vedlegg) (Arbeidsgivers orientering)
3.2 Tilsetjingsutval, ATV og tilsetjing av skuleassistentar
3.3 Endring av MKK frå yrkesfag til studiespesialiseringande. 
      Overtalsproblematikken knytt til dette.
3.4 Store grupper, samanslåing på tvers av yrkesfag.
      Arbeidsbelastning og forsvarlege grupper.
3.5 SGS 1010 usemje om praktisering (Arbeidsgivers orientering)
3.6 Tidsressurspotten, praksis i bruk av denne ressursen og
      finansiering (Arbeidsgivers orientering ad spm. 1)
 Lektorlaget
3.7 Undervisningsevalueringa
3.8 Muntlig privatisteksamen
3.9 Tilrettelegging ved sentralgitt skriftlig eksamen

 

 

OD-MØTE 09.06.2015 kl 12:15-10:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste
2. Orienteringssaker fra fylkesutdaningssjefen
2.1 Status om OU-prosessen ved utdanningsavdelinga
2.2 Videre orientering om prosessen med overordnet eiendomsstrategi
3. Drøftingssak fra fylkesutdaningssjefen
3.1 Videre prosess med revideringn av rettlederen til SFS2213 - fremdrift i arbeidsgruppen. Rekneark oversikt jf SFS 2213 pkt. 5.2
4. Innmeldte saker fra organisasjonene

Utdanningsforbundet: 
4.1 Lærerspesialistene
      Fylket har valgt en ordning med kr 24.000,- i lønnstillegg+tid 
      tilsvarende kr 24.000,-. Hva skjer med tillegget når
      prøveperioden er avsluttet etter 2 år?

4.2 Ambulansefag
       Vi har fått spørsmål hva som skjer med ambulansefaget. På
      grunn av endringer i regelverket er det ikke lenger plass til
      lærlinger i ambulansene. Fra Nordland fylkeskommune har vi fått
      melding om at de kutter i antall skoleplasser. Er dette noe som
      fylkeskommunen vår kjenner til?

4.3 Mentor utdannings/veilederutdanning for ALLE
       Vi har fått henvendelse fra Borgund vgs der det er forslag om at
      alle ansatte skal ta veilederutdanning tilsvarende 15 stp.
      "Det er plan om at alle ansatte skal ta veilederutdanning. En kan
      ta eksamen frivillig, men tanken er at alle skal pålegges å delta
      og levere oppgaver. Det er snakk om 15 studiepoeng på et år i
      tillegg til full jobb. 15 stp er 1/4 årsverk, dvs vel 400 timer.
      Dette er en alt for stor arbeidsmengde til at det kann legges inn i
      vanlig arbeidstid.

      Konklusjon: Etter vår oppfatning må dette være et frivilig
      opplegg der folk gjør det meste på fritiden og der en har noe
      felles undervisning/kursing på noen studiedager i løpet av året. 
      Folk må kunne ta et valg for sin del etter at de har fått detaljert
      informasjon om oppletttet og arbeidsmengden."

Vårt spørsmål er om skolen kan pålegge sine tilsatte et så omfattende studie?

NITO

4.4 Problemer på IT-fronten i den siste tiden
     Det har i uke 22 vært en feil på fylkets mail-system i hele fylket.
     Dette fører til at mange får problemer med å utføre sine oppgver,
     spesielt nå i eksamenstiden.
     Vi ser i melding fra IT-avdelingen at dette skyldes flere
     problemer, både i programvare og i maskinparken. Dette føyer
     seg inn i rekken av uforutsette hendelser ved IT-systemer som
     gjør arbeidsdagen vanskelig for de ansatte.
     Vi ber derfor om at man forsikrer seg om at alle systemer som
     skal være oppe å gå etter oppgradering av maskinpark, slik at
     man unngår slike uønskede hendelser i framtiden. Samtidig vil vi
     gjerne peke på at man planlegger slik at det blir oppgradert før
     maskinparken blir utdatert og den ikke lenger kan kjøre aktuell
     programvare. Likeledes ønsker vi at eventuelle oppgraderinger
     blir lagt til perioder hvor det ikke er kritisk for brukerne i tilfelle
     det oppstår uforventede komplikasjoner.

Notat fra IT-sjefen - Kommentar til sak fra NITO om IT-problemer

 

 OD-MØTE 29.04.2015 KL12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

1. Godkjenning av referat og saksliste
2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1 Sensoravtalen 2015

2.2 Saksliste til Utdanningsutvalget 30.04.2015 

UD-14/15 Evaluering av gjeldande regionale planstrategi og innspel til ny RPS
UD-15/15 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og romsdal 2015-2019
UD16/15 Årsrapport 2014 HMS for elevar
UD 17/15 Høyring NOU 2015:2 Å høre til
UD 18/15 Skolevalet 2015
RS-11/15 Karrieredagane 2015 for elevar på 10.trinn
RS-12/15 Samarbeid om tilbod til minoritetsspråklege vaksenelevar i helsefaget ved Fræna vgs
RS-13/15 Inntak av elevar med fortrinnsrett og individuell vurdering for skuleåret 2015/16

2.3 Orientering om det videre arbeidet med Lærerspesialistordningen.

3. Drøftingssak fra fylkesutdanningssjefen
3.1 Evaluering av fellesskolering SFS2213 - videre prosess med revidering av rettlederen

4. Innmeldte saker fra organisasjonene

Fagforbundet:

4.1 Privatisering av driftsenheter i de videregående skolene

Utdanningsforbundet:

4.2 Høring om høring og fraværsgrenser i videregående skole 

http://www.udir.no/Vurdering/Innhold-vurdering/Forslag-til-endringer-i-vurderingsforskriften/

4.3 Tilbakemelding fra samling om Lærerspesialistordningen den 17.04.2015 

Oppstartsamling - pilotering av funksjon som lærerspesialist

Presentasjoner fra samlingen

 
OD-MØTE 24.02.2015 KL12.00-15.00, FYLKESHUSET, MØTEROM 111
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1 Status OU-prosessen ved Utdanningsavdelinga.

2.2 Gjennomgang av reglement for tjenestereiser.

2.3 Lærerspesialister - Invitasjon til å delta i pilotering. Innvitasjon til skulene.  Presentasjon

2.4 Saker til Utdanningsutvalget: 05.02.2015, 05.03.2015,  

 

3. Drøftingssak fra fylkesutdanningssjefen

3. SFS2213. Presentasjon Ny SFS 2213  (pdfB-rundskriv nr.: B/9-2014, 22.10.2014 (word-format)

4. Innmeldte saker fra organisasjonenen

Skolelederforbundet:

4.1 Skolenes ekstra ressurs til ledelse. Hvorfor er ikke den regulert i tråd med lønnsutvikling?

 

Utdanningsforbundet:

4.2 Kompetansekrav for sensorer på yrkesfaglige utdanningsprogram.

4.3 Sensorkrav når det gjeld yrkesfaglig eksamen vg2. Er det greit at kravet til å være sensor er fagarbeider?

4.4 Bruk av personlig BankID/MinID i tjenestesammenheng.

4.5 Investeringsmidler til undervisningsutstyr.

4.6 Problemer med bruk av nettjenester.

4.7 Stipendordninga til superlærere på kr 48.000?

4.8 Orientering om vg3 i skole for de som ikke vi får læreplass?