Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2016 Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

Møteoversikt 2016

Møtetidspunkt er kl. 12.00-15.00 på Fylkeshuset i Molde 

Tirsdag 16. februar - avlyst
Tirsdag 8. mars - referat
Tirsdag 5.april - referat
Tirsdag 31.mai - referat
Fredag 9.september - referat
Fredag 4.november - referat (endret møtedato i forhold til opprinnelig plan)
Onsdag 7.desember - referat

(Ved vanskar med å laste ned/skrive ut dokument forsøk med nettleser Mozilla Firefox.)

 

OD-MØTE 07.12.2016 kl 12:00-15:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen 

2.1 Endring av møteplan for OD-møter 2017

2.2 Orientering om saker fra utdanningsutvalget den 14.11.16

2.3 Orientering om «Yrkesfaglærer-løftet»

2.4 Orientering om dom fra Arbeidsretten (SFS 2213)

2.5 Orientering om finnlærebedrift.no

3. Innmeldte saker fra organisasjonene

3.1  Utdanningsforbundet

3.2  Akademikerne - skole

 
OD-MØTE 4.11.2016 kl 12:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste
2. Orienteringssaker fra fylkesutdaningssjefen 

2.1 Møteplan OD-møter 2017

2.2 Orientering om budsjett og økonomiplan

2.3 Orientering om tilbudsstruktur for videregående skoler i Møre og Romsdal

2.4 Tilbakemelding på sak vedrørende sammenslåing av klasser på yrkesfag i programfag, jf. referat av 09.09.16 pkt. 3.5.

2.5 Lokale prosesser for skoleutvikling med utgangspunkt i veileder for SFS 2213

3. Innmeldte saker fra organisasjonene

3.1 Akademikerne Skole

3.2 Utdanningsforbundet

NB! Ny dato! OD-møtet i oktober er flyttet til 4.11.2016
På grunn av framdriften i arbeidet med budsjett- og økonomiplan og ny eiendomsstrategi er det besluttet å utsette HSAMU-møte til 04.11.16. Den 04.10. kjenner vi ikke innholdet i framlegget til statsbudsjett som har stor betydning for vårt budsjettarbeid og det er derfor ønskelig at saken om budsjett- og økonomiplan kan tas noe senere. Etter det vi kjenner i dag legges statsbusjettet fram den 06.10.16. For å samordne disse møtene blir derfor HSAMU og OD-møtet flyttet fra 04.10. til 04.11.16.
OD-MØTE 9.9.2016 kl 12:00-15:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Drøftingssaker fra fylkesutdaningssjefen 

2.1 Saksgang for oppmelding av saker til OD-møter og arbeidsform

 

3. Orienteringssaker fra fylkesutdaningssjefen 

3.1 Orientering om saker fra Utdanningsutvalet den 08.06.16 og 08.09.16

3.2 Håndtering av nye fraværsregler

4. Innmeldte saker fra organisasjonene

4.1  Utdanningsforbundet

4.2 Skolenes landsforbund (tidligere innmeldt sak)

OD-MØTE 31.5.2016 KL. 12:00-15:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 

1. Godkjenning av referat og saksliste

 

2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen 

2.1 Status og veien fremover i eiendomsforvaltningsprosjektet
2.2 Saker fra Utdanningsutvalget
2.3 Organisering av privatistordningen
2.4 Oppfølging av fellesskolering SFS 2213 – spørsmål og svar

 

3. Innmeldte saker fra organisasjonene

3.1 Utdanningsforbundet

Ad sak 3.8 Stipendordning

Notat Skildring av saksgang Vedlegg
Notat til rektorene 16.2.2016 Sammenfatning av saksgang

1.        Ramme for avtale i stipendordninga for tilsette i undervisingsstillingar utan godkjent lærarutdanning - 3-årig YFL.doc

2.        Ramme for avtale i stipendordninga for tilsette i undervisingsstillingar utan godkjent lærarutdanning - PPU og PPU-Y.doc

3.        Ramme for avtale i stipendordninga for minoritetsspråklege lærarar.doc

4.        Ramme for avtale i stipendordninga i kompetanse for kvalitet.doc

5.        Ang-skatt-av-stipend-for-videreutdanning.pdf

6.        Rapportskjema - NAFO.doc

7.        Innstillingsskjema-skoleeier-2015 - NAFO.doc

8.        Søknadsskjema-lærer-2015 - NAFO.doc

9.        Hvor_mye_skal_lareren_jobbe.pdf

3.2 Tidligere innmeldt sak fra Skolenes landsforbund
OD-MØTE 5.4.2016 kl 12:00-15:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdaningssjefen 

2.1. Orientering om saker fra Utdanningsutvalet 31.03.16

2.2. Fellesskolering arbeidstid 1. april.

2.3  Orientering om status i stillingsbanken.

2.4  Informasjon om arbeidet med nytt skoleadministrativt system. 

2.5  Sensoravtalen for 2016

3. Drøftingssaker fra fylkesutdaningssjefen 

3.1. Organisering av Oppfølgingstjenesten (OT) (Org.kart) (Høringsbrevet) (Ny organisering 1.8.2016)

Link til revisjonsrapport: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/UngdomUtenforOpplaringOgArbeid.aspx

Link til lovdata forskrift til opplæringslova, kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vgo: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_15#KAPITTEL_15

4. Innmeldte saker fra organisasjonene

4.1  Utdanningsforbundet

OD-MØTE 8.3.2016 kl 12:00-15:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdaningssjefen 

2.1. Orientering om saker fra Utdanningsutvalet 4.02. og 3.03.

2.2. Orientering om søkertall 

2.3. Orientering om IT-strategien. Strategidokument og handlingsplan. 

2.4. Orientering om Retningslinjer for tenestereiser

2.5. Orientering om AGP - konferansen 2016. Program

2.6. Orientering om stillingsplanarbeidet

2.7. Utfordringer knyttet til omlegging innen MK

3. Drøftingssaker fra fylkesutdaningssjefen 

3.1. Evaluering prosess og avtale SFS 2213 pkt. 4 og 5, samt "Rettleiar SFS 2213 - 2015/2016"

3.2. Revidering Rettleiar SFS 2213 - 2016/2017 (jf. epost 19.02.2016)

3.3. Drøfte og fastsette forhandlingsdato jf. SFS 2213 pkt. 4a

4. Innmeldte saker fra organisasjonene

4.1 Utdanningsforbundet Jf sak 3.4 i referat av 27.10.2015. og sak 3.4 i referat av 15.12.2015.

4.2 Skolenes Landsforbund

4.3 NITO

Vedlegg sak 3.1 Evaluering prosess og avtale SFS 2213 pkt. 4 og 5, samt "Rettleiar SFS 2213 - 2015/2016"

Atlanten vgs I og II, Borgund vgs, Fræna vgs, Herøy vgs, Molde vgs, Surnadal vgs, Tingvoll vgs, Ulstein vgs, UPA, Volda vgs, Ålesund vgs , Gjermundnes vgs, Fannefjord vgs, Sykkylven vgs, Spjelkavik vgs, Stranda vgs, Ørsta vgs, Kristiansund vgs, Haram vgs, Rauma vgs, Sunndal vgs, Romsdal vgs, Fagerlia vgs, Fagskolen i Ålesund