Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2018 Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

Møteplan 2018
Med mindre anna er sagt vert møtetidspunkt kl. 12:00 - 15:00 på Fylkeshuset i Molde

Tirsdag 13. februar - referat NB! Møtestart kl 09.15
Tirsdag 17. april - referat
Fredag 15. juni - referat
Onsdag 12. september - referat
Torsdag 01. november - referat
Tirsdag 18 desember - referat

 

OD-MØTET, TIRSDAG 18. DESEMBER, Kl. 12.15, 
Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700

 

Faste saker

Godkjenning av referat 01.11.18

Godkjenning av saksliste

1.   Drøftingssaker

 • a) Omstilling 2020 – orientering om status, og dialog om korleis vi (arbeidsgivar og tillitsvalde) kommuniserer og samhandlar i lys av fylkestingets vedtak om budsjett/økonomiplan
 • b) Stillingsplanarbeidet
  • Oppsummering stillingsplanarbeidet 2018
  • Stillingsplanarbeidet 2019 – plan for opplæring, skulesamråd, tidsplan rekruttering mv  
 • c) Møteplan OD-møta 2019
  • Møta foreslås lagt til same dag som møta i HSAMU.
   1. Torsdag 22. februar
   2. Torsdag 11. april
   3. Fredag 5. juni
   4. Onsdag 10. september
   5. Torsdag 31. oktober
   6. Torsdag 19. desember

 

Orienterings- og drøftingssaker meldt inn frå organisasjonane:

Sak meldt inn frå Utdanningsforbundet og Akademikerne i fellesskap  VEDLEGG!

 • d2)Oppfølging av sak 3 a) fra OD-møtet 15.04.18, «SFS 2213 – Lokal rettleder, videre prosess»
  • Presentasjon av noen praksiscase og vurdering av behov for ytterligere informasjonsinnhenting i fellesskap.

Sak meldt inn frå Utdanningsforbundet

 • e) Retningslinjer for handtering av klage etter §9A-5.
  • Det vi spør etter er i sammenheng med de nye personvernreglene. Prosedyrer på arkivering, sletting og andre forhold til personvernreglene.

Sak meldt inn frå NITO

 • f)Ny telefoniavtale – spørsmål en ønsker å få belyst på bakgrunn av henvendelser fra medlemmer
  • Fylket ønsker å ta over telefonnummer.  
  • Mange mener at dette burde være valgfritt, og at fylket heller kan opprette et nytt abonnement for de som ønsker dette.
  • Trekk i lønn. Hvordan blir oversikten over hva som er brukt, spesialnummer osv?
  • App på telefonen. Hva slags app, hvilke rettigheter denne skal ha i forhold til for eksempel: filer, posisjonsdata, rett til å starte funksjoner osv.
  • Skatt på fordel, mulig å legge igjen telefon på jobb for å unngå skatt osv.
  • Hvordan forholder fylket seg til telefonabonnement ved evt streik?
  • Blir det lagt opp til profilering (skjermbilde fra fylket osv?)
  • Sporing med app?
  • Hvem bestemmer om egen telefon skal brukes? 

Saker meldt inn frå Akademikerne

 • g) Usikkerheit om reglement for mobil tenestetelefon for tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune
  • På mange vidaregåande skular har det vore usikkerheit og frustrasjon i samband med innføringa av mobil tenestetelefon. Dette skuldast mellom anna mangel på informasjon om ulike val for den enkelte lærar i saka. Kan ein takke nei til ein tenestetelefon og kva konsekvensar vil dette få for den enkelte? Frustrasjon skuldast også ein merknad på slutten av sjølve reglementet for mobil tenestetelefon (mi understreking):
   • «Merknad 2)
   • Denne gruppa er mobile mellom klasserom/verkstad, har felles arbeidsrom med andre og har deler av arbeidstida si utanfor arbeidsplassen («ubunden tid»). Mange har også funksjonar som kontaktlærar og rådgivar som krev at ein i stor grad må vere tilgjengelege for elevar og føresette utanfor arbeidstida. Skoleadministrative system for fråværsføring m.v. gjer også at mobil tenestetelefon er tenleg».

 Er dette eit nytt krav som kjem når ein takkar ja til tenestetelefon?

Lektorlaget har også fått signal frå fleire vidaregåande skular om at mange lærarar ikkje ønsker å teikne avtale om tenestetelefon på grunn av økonomiske og personvernmessige årsaker. Har skuleeigar fått dei same signala, og eventuelt kva tenker skuleeigar skal til for at fleire skal teikne ein avtale?

 

 • h) Prinsipielt spørsmål om kva del av læraren sitt årsverk som skal avspaserast ved bruk av SGS1010.
  • Kva del av læraren sitt årsverk skal avspaserast når til dømes ein lærar har vore på utlandsekskursjon med elevane sine? Dette når læraren har hatt ansvaret for undervisningsopplegget og tek tel i opplæringa på turen. Læraren sitt årsverk er delt inn i to delar «arbeidstid på skulen» som, viss anna ikkje er avtalt, utgjer 1150 timar og den andre delen som læraren sjølv disponerer «arbeidstid utanom skulen». Kven av desse to delane meiner arbeidsgjevar skal avspaserast?
 • i) Det er framleis opning for at elevar kan ta undervisningsevalueringa i tida utanom undervisning og utanom klassen sin time.
  •  Viser til tidlegare innmeldt sak om denne tekniske opninga, og ønsker ei forklaring på kvifor det ikkje har skjedd ei oppretting av dette nesten eitt år sidan NL først varsla om problemet?

 

 • j) Ønske om oppseiing av avtale med Rambøll om undervisningsevaluering
  • I ei undersøking gjort blant tillitsvalte i Lektorlaget ved dei vidaregåande skulane i fylket, så er det få som meiner undervisningsevalueringa fører til ei kvalitetsheving av undervisninga. Vi veit at denne anonyme digitale undervisningsevalueringa er politisk bestemt, men likevel så ber vi i samband med ønsket vårt, å få vite kostnadane denne undersøkinga har. Både utgifter til Rambøll, eige tidsbruk med drifting og tillaging på fylkesnivå, samt arbeidet med gjennomføringa av denne på skulenivå. I desse tronge økonomiske tider bør vi sjå på utgifter i skulesektoren som ikkje fører til kvalitetsheving. Vi ønsker at elevar evaluerer undervisninga, men dette treng ikkje vere i form av ei dyr digital og anonym undersøking.

 

2.    Orienteringssaker frå fylkesutdanningssjefen

 1. a)      Utdanningsutvalet 12.11.18
  Utd-utv_2018-11-12
 2. b)      Utdanningsutvalet 19.11.18
  Utd-utv_2018-11-19
 3. c)       Yrkesopplæringsnemnda, 8.11.18
 4. d)      MTM – Utdanningssektoren, presentasjon av samla resultat, informasjon om oppfølging vidare

 

Svarprosent utdanning MTM 2018
Ordsky MTM

 

OD-MØTET, TORSDAG 1. NOVEMBER ,Tidspunkt: kl 12.15, Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700

Faste saker

Godkjenning av referat 12.09.18

Godkjenning av saksliste

1.    Orienterings- og drøftingssaker (Saker meldt inn frå organisasjonane:)

Saker meldt inn frå Utdanningsforbundet

a)       Undervisningsevaluering - høyringa. Korleis har dette vorte handsama ute på skulane?  I kva grad har lærarane vorte involverte i høyringa?

b)      Meirarbeid for ATV i omfattande prosessar - kompensasjon for dette ? Vi ser at i saker som omhandlar nybygg, ombygging vert arbeidsbøra på ATV svært stor. Korleis skal ATV kunne få den tida som trengs til å delta i dette arbeidet? Det er ikkje nok at tida vert teken frå "arbeidsplanfesta tid", her må også undervisning reduserast.

c)       Visma in school.  (Jf orienteringssak frå fylkesutdanningssjefen)

 • Kva skjer no når det er utsett ?
 • Kva føringar er lagde på dei lokale gruppene ute på skulane som arbeider med dette?

d)      Høyring på nye læreplanar. Korleis vert det jobba med dette ute på skulane? Organisering av dette viktige arbeidet ? Fagnettverka si rolle i dette arbeidet ?

  

Saker meldt inn frå Fagforbundet

e)      Organisering av renholdstjenestene ved de videregående skolene

Fagforbundet har et inntrykk av at Møre og Romsdal fylkeskommune har uklare målsettinger når det gjelder organisering av renholdstjenestene ved de videregående skolene.

For Fagforbundet sin del har inntrykket styrket seg etter at 3 videregående skoler (Stranda vgs, Sykkylven vgs og Ålesund vgs) har overlatt reinholdet til private drivere uten at det er drøftet gjeldende fagforeninger; Fagforbundet trolig også Delta. Fagforbundet kan heller ikke se ikke se at det fines referat hvor andre fagforeninger har deltatt. 

Fagforbundet mener derfor disse avtalene om privat kjøp av renholdstjenester er brudd på både punkt a og punkt b i Hovedavtalen § 1-4-2 Konkurranseutsetting.

I forbindelse med en annen privatisering  i 2014, Kjøp av kantinetjenester ved KVS, viser jeg til svaret fra Fylkesrådmannen til Fagforbundet i brev fra 17.10.14 i HSAMU-sak 29/14 hvor administrasjonen svarer ut en politisk skille ved å si : «Det er imidlertid ikke riktig at politisk nivå gjer vedtak om intern organisering av verksemda, dvs korleis t.d den interne organisasjonsstrukturen skal fastsetjast, kva slags bemanning og kompetanse vi skal ha eller korleis interne støttefunksjonar skal organiserast».

Men en slik skille mellom det politiske beslutningsnivået og det administrative er det etter Fagforbundet klare mening at brudd på Hovedavtalen og dermed det å hindre fagforeningenes innflytelse særlig kritikkverdig.

Fagforbundet ønsker derfor å drøfte følgende problemstillinger på OD-møte 01.11: 

 • Har Møre og Romsdal fylkeskommune klare mål når det gjelder å beholde renholdstjenester i egen virksomhet med egne ansatte (slik det er gjort for driftsteknikere (vaktmestre) i skolene).
 • Vil arbeidsgiver forholde seg til hovedavtalen § 1-4-2 når renholdsavtalene skal reforhandles eller vurderes tilbakeført til M&RFK. Vil Fagforbundet få beskjed og gis mulighet til å påvirke og vil prosessene om organisering av renholdstjenestene på de gjeldende skoler løftes opp på fylkesnivå.
 • Har Fylkestinget vedtatt ny delegasjon av myndigheter (ref. brevet i HSAMU-sak 29/14) for denne valgperioden slik det står i kommuneloven § 5-14.Reglement for delegering og innstilling

f)        Oppstart av klasser/grupper elever når lærer er fraværende og det ikke skaffes vikar.

Flere av Fagforbundets medlemmer ved de videregående skolene opplever dels uklar praksis

og at flere yrkesgrupper pålegges å tre inn når lærer ikke er tilstede.

Elevassistenter opplever ulik praksis og opplever stadig oftere at de må inn å ta undervisningen når lærer er borte.  Enkelte skoler har satt dette i system og sk iller mellom undervisning og aktivitet. Det vil si at elevassistenter utfører undervisning der skoleledelse betrakter undervisningen som aktivitet. Også når det er timeplanfastlagt undervisning. 

I tillegg er det eksempler på at kontoransatte konsulenter blir pålagt å starte opp klasser og gi elever beskjed om å utføre eget arbeid uten lærer og/eller bistå i undervisningen.

Fagforbundet har gått gjennom utlysingstekst og arbeidsavtaler for de fleste kontoransatte og funnet bare en utlysning hvor arbeidsoppgave til en konsulent er å starte opp klasser/grupper når lærer har fravær.

På Ørsta vgs er 3 av 4 konsulenter satt til denne oppgaven, selv om kun en konsulent har dette formelt i sin ansettelse.  De 2 andre konsulentene er pålagt denne oppgaven uten at drøftinger er funnet sted.

 

 • Kan skoler skille mellom aktivitet og undervisning? Fagforbundet mener all elevaktivitet (utenom pauser) er undervisning.
 • Er det i M&RFK avklart skille mellom pedagogens rolle/oppgave og elevassistenten/fagarbeiderens rolle i undervisningen. 

Hvordan vil fylkesutdanningssjefen sørge for at de ansatte skal bedre forstå den etter loven rette rolleavklaringen mellom pedagog og elevassistent?

 • Er det innført en ordning i de videregående skolene der kontoransatte konsulenter har en fast oppgave å starte undervisning (både til skolestart på dagen og til enkelttimer utover dagen), uten at dette er drøftet med organisasjonene. 

Eller er dette noe som fylkesutdanningssjef​en​ mener skolene kan organisere fritt?

Saker meldt inn frå Lektorlaget

g)      Itslearning svarar ikkje til heilt til forventningane.

På tidlegare OD-møter har IT-avdelinga informert om kva funksjonar Itslearning skulle ha. Itslearning har tatt over som digital læringsplattform for Fronter på dei fleste vidaregåande skulane i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Mange lærarar og lektorar har brukt mykje tid på å lage digitale prøver i Fronter. Det vart presisert at dette arbeidet skulle kunne eksporterast til den nye læringsplattforma. Fleire har måtte ha starte heilt på nytt når nye digitale testar skulle lagast. Dette er tidkrevjande og skulle ha blitt unngått. Mange medlemmar har samstundes gitt tilbakemelding om at Itslearning har eit godt brukargrensesnitt og er intuitivt. Likevel så er ikkje prøveverktøyet tilpassa gode vurderingsprosessar for elevane. Her har Itslearning ein veg å gå.

h)      Undervisningsevalueringa – kommentar til prosess.

Vi ser positivt på at vi i år får ta del i prosessen med å utvikle/påverke spørsmålsbatteriet i UE. Akademikerne skule har i skrivande stund ei grundig høringsrunde der vi får innspel frå både arbeidsplasstillitsvalte og Akademikermedlemmar i fylket. Fleire er frustrerte over at i skrivet frå fylkesutdanningssjefen (...) 4/10 ligg det eit innskrenka handlingsrom:  «Det blir ikke tatt inn nye spørsmål i UE dette året». Vi har tidlegare kome med fleire innvendingar om at undervisningsevalueringa slik den var i fjor gav eit skeivt bilete av at det berre er læraren som har ansvar for eit godt læringsmiljø. Læraren har så klart eit hovudansvar, men elevane har likevel ei viktig rolle å spele her. Spørsmåla som i 2011-utgåva gav eit meir balansert syn på dette tema, er tatt bort. Dersom det ikkje går an å ta inn nye spørsmål, så vil ein ikkje kunne rette opp i UE som er for i år. Kvifor har de sett krav om at ingen nye spørsmål skal inn? Vi vil gjerne også vite om det er  det arbeidstakarar i undervisningsstilling som er med i arbeidsgruppa som til slutt skal lande det endelege spørsmålsbatteriet?

 

2.    Orienteringssaker frå fylkesutdanningssjefen

a)       Utdanningsutvalget, 25.10.18

b)      Yrkesopplæringsnemnda, 25.10.18

c)       Status VIS

d)      Økonomisituasjonen – utarbeiding av budsjett 2019

e)      Arbeids- og ansvarsområde for fagleder renhold og ledende renholder og disponering av ressurs for renholdere/ledere (NB! Sak med vedlegg! Orienteringssak + Vedlegget)

-----------------------------------------------------------------------------------------

OD-MØTET, ONSDAG 12. SEPTEMBER Tidspunkt: kl 12.15 Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700

 

Faste saker

Godkjenning av referat, 15.6.18

Godkjenning av saksliste

1.    Orienteringssaker frå fylkesutdanningssjefen:

a)       Utdanningsutvalget, 06.09.18

 

b)      Yrkesopplæringsnemnda, 30.08.18

 

c)       Status overtalssituasjonen på dei vg skolane

d)      Status økonomisituasjonen på dei vg skolane

 

2.    Drøftingssaker

a)       Orientering om revisjon av undervisningsevalueringa og drøfting rundt gjennomføring av den neste undervisningsevalueringa

 

b)      Evaluering av ny sensorordning våren 2018

 

Saker meldt inn frå organisasjonane:

Saker meldt inn frå Utdanningsforbundet

 

c)       Viser til ny lov om overgang til VG2 Yrkesfag på tvers av alle fag. Der er det beskrevet 195 timers yrkesfaglig opphenting.

Hvordan har fylkesutdanningssjefen tenkt gjennomføring av dette og når skal denne reformen innføres?

d)      Det har vært vedtak i Utdanningsutvalget om gjennomføring av VG 3 i skole over to år som en prøveordning. Når skal dette prøves?

e)      SFS 2213 Vi må bli enig om saksgang når det gjelder ajourføring og tilpassing av vår Veileder til gjeldene tariffavtaler i fremtiden.

f)        Hvordan skal vi forholde oss til nye opprettede stillinger på skolene? Er det fritt frem å opprette stillinger på skolen uten drøfting hverken på skole eller på fylket? Eksempel personalkonsulenter?

g)       Tekst i veilederen ved videreutdanning.

Forslag til ny tekst  i rettleier for ulike stipendordningane i grunn- og vidareutdanning for skoleleiarar og lærarar i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

s. 8

Reise – og opphaldsstipend frå skoleeigar, samt støtte til læremidlar og studiematerialar

Skoleeigar Møre og Romsdal fylkeskommune dekker reise- og opphaldsutgifter, samt studiematerialar for kvar einskild lærar i vikarordninga. Etter gjeldande regler for tenestereise. Utbetaling skjer på same tid som overføringa av stipendmidlane til skolane.

S12

Reise – og opphaldsstipend frå skoleeigar, samt støtte til læremidlar og studiematerialar

Skoleeigar Møre og Romsdal fylkeskommune dekker reise- og opphaldsutgifter, samt studiematerialar for kvar einskild lærar i vikarordninga. Etter gjeldande regler for tenestereise. Utbetaling skjer på same tid som overføringa av stipendmidlane til skolane.

S 25

Presiseringar av fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal om finansiering og frikjøp:

• For rektorar og andre skoleleiarar blir alle utgifter til reise, opphald, læremidlar dekt etter faktura og reiserekning av skoleeigar. Etter gjeldande regler for tenestereise.

• Skoleeigar har ikkje noko ordning for frikjøp, eller dekking av vikarutgifter for rektorar eller skoleleiarar under utdanninga

 

 

h)      Viser til skriv angående reise til kurs etc. Buffer i hver ende på 1 time som blir trekt fra reisetiden. Hvor er det hjemlet i avtaleverket. Viser til siste drøftingsmøte og referat derfra.

i)        Manglende ped. utdanning i fylket for lærere i den videregående opplæringen. 

http://utdanningsspeilet.udir.no/2017/innhold/del-3/3-7-personalressursar-og-kompetanse/#1-av-5-laerarar-i-vidaregaande-manglar-pedagogisk-utdanning

Kan fylkesutdanningssjefen informere hva er grunnen til at Møre og Romsdal er på «bånn» når det gjelder pedagogisk utdanning blant lærere i den videregående opplæringen? Hvilke tiltak vil bli satt i verk for å bedre situasjonen i fylket på kort sikt og har en en langsiktig plan for å bedre på dette i de kommende årene for å unngå situasjonen vi har i dag? 

 

OD-MØTET, FREDAG 15. JUNI - Tidspunkt: kl. 09.30 – 13.00 - Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700

 

Faste saker

Godkjenning av referat, 17.4.18

Godkjenning av saksliste

Orienteringssaker frå fylkesutdanningssjefen:

a)       Utdanningsutvalget

b)      Yrkesopplæringsnemnda

c)      Status VIS

d)      Skifte av LMS frå Fronter til Its learning

e)      Fornying av kunnskapsløftet I, II, III, IV

f)       Lærarspesialistordninga I, II, III, IV, V

g)      Status overtalssituasjonen på dei vg skolane

 

Drøftingssaker

 1. SFS 2213 – Lokal rettleiar, vidare prosess – også meldt inn av Utdanningsforbundet og Akademikerne
 2. Forslag til nye etiske retningslinjer for Møre og Romsdal fylkeskommune

Saker meldt inn frå organisasjonane:

Saker meldt inn frå Utdanningsforbundet

 

Sak 1.    Klager etter § 9A

Samtaler med elev som blir gjennomført av Rektor/avdelingsleder blir brukt som bevis i en eventuell disiplinær sak mot en lærer. Hvordan sikrer arbeidsgiver rettsikkerhet og lærers rett til kontradiksjon i slike saker? Har vi gode nok prosedyrer som sikrer at denne type klagesaker blir opplyst og vurdert på en måte som ivaretar alle parter?

Sak 2.    Orientering om den økonomiske situasjonen for de videregående skolene

Bakgrunnen er stadige nedskjæringer - vi får tilbakemeldinger fra ATV på flere skoler at det er store økonomiske utfordringer.

Sak 3.    IKT-Plan (Hva er dette - hvor kommer det fra - og hvorfor er dette arbeidet satt i gang uten dialog med tillitsvalgte (HTV + ATV) ?

Sak 4.    Føring av timer i skolearena - Hvilke rutiner har fylkeskommunen for føring av timer på alternative aktiviteter - eller når undervisningen i fag av andre årsaker ikke blir gjennomført etter plan? 

Sak 5.   Fagfornying. Finnes det nå en plan for dette arbeidet?

Hva vil den ev.  ha ​for konsekvenser for skolene neste år – ressurser og tidsbruk for oppfølging.  

Sak 6.    Reisetidskompensasjon – hvilke regler gjelder i lys av Høyesterettsdom.

Det gjelder reise når en blir sendt på kurs i de forskjellige nettverkene under skole start.
Dette gjelder spesielt de som har lang reisevei og hvilke regler som gjelder.
Du er på en måte beordret til å reise på kurs, du har ikke anledning til å ikke å møte på kursene.
Saken meldes inn på bakgrunn av ny dom når det gjelder reisetid og HTA. Se under om dom i høyesterett.
Høyesterett har fastslått at reisetid er arbeidstid. Se https://www.aftenposten.no/norge/i/OnJO0l/Polititjenestemann-vant-over-staten-i-Hoyesterett-Reisetid-er-arbeidstid.

 

Sak meldt inn frå Akademikerne

Spørsmål om vidare prosess med undervisningsevalueringa.

Viser til Sak 6.6/13.februar 2018 om undervisningsevaluering og ønsker svar på følgjande spørsmål:

1)      Korleis ser arbeidsgjevar for seg arbeidet vidare med undervisningsevalueringa fram mot ev. gjennomføringa i skuleåret 2018/19?

 1. Vil de setje i gong medverknadsprosessar i høve til lærarar og lektorar på dei vidaregåande skulane?
 2. Kva rolle ser de for dykk at ev. organisasjonane skal ha?
 3. Eg har i tidlegare OD-møte påpeika at i Rambøll sitt nye system for undervisningsevaluering så kan elevane fritt velje tidspunkt for når dei vil fylle ut skjemaet. Dette opnar for at dei reint teknisk kan fylle ut skjemaet i friminutt i lag med andre i undervisningsgruppa si. Vi kan alle tenke oss uheldige konsekvensar av denne feilen. Korleis vil arbeidsgjevar ta tak i dette problemet?
 4. NL og arbeidsgjevar har ulik oppfatning av kor store endringar som har blitt gjort i spørsmålsbatteriet. Vårt ønske er om de kan seie kva spørsmålsnummer i undervisningsevalueringa frå 2015 som ikkje har blitt forandra og kva spørsmålsnummer vi kan finne desse att i 2018 undersøkinga. Kva spørsmål frå 2015 undervisningsevalueringa har ev. falt ut? Kva nye spørsmål har kome til i 2018-undervisningsevalueringa?  Dette hadde vore til hjelp i saka. 

2)      Korleis ser arbeidsgjevar for seg rolla til Rambøll i høve til lærarprofesjonen i fylket i liknande saker for framtida?

OD-møte 17.04.18 Tidspunkt: kl 12.15 Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700

Alle lenkene under viser til dokument i Alfresco, OD-møter utdanning

Faste saker

Godkjenning av referat 13.02.18

Godkjenning av saksliste

Orienteringssaker fra Fylkesutdanningssjefen:

a)      Utdanningsutvalget 22.03.18

b)     Yrkesopplæringsnemnda 22.03.18

c)      Plakatprosjektet

d)     OU - prosess Fagskolene

e)      OU Omstilling 2020

 

DRØFTINGSSAKER

1.      Sensoravtale 2018

2.      Fastsette fristar for gjennomføring av lokale forhandlingar om arbeidstida på skolen

 

Saker meldt inn frå organisasjonane:

Frå Utdanningsforbundet:

1.      Hjernen og Hjertet

2.      Sensorordninga våren 2018

 

Fellessak frå alle lærarorganisasjonane:

3.      SFS 2213 endring av rettleiaren

Endring av Pkt. 5.1

Lærarorganisasjonane har arbeidd vidare med denne saka etter møtet 13.februar. Vi fremjar her eit fellesforslag om endringar av Rettleiaren på heile  pkt. 5.1  og ikkje berre på læraren sitt undervisningsårsverk sidan den første delen  legg viktige føringar  for det vi har gitt nemninga læraren sitt årsverk. Vi har rådført oss med våre respektive organisasjonar sentralt i denne sak.

 
 

OD-møte 13.02.18; kl. 0915-1200  Møtested: Fylkeshuset, møterom 102

Alle lenkene under viser til dokument i Alfresco, OD-møter utdanning

1 Godkjenning av referat

 • Tirsdag 12. september - referat
 • Torsdag 19. oktober - referat
 • Tirsdag 19. desember - korrigert referat ; opprinnelig referat
 • og godkjenning av saksliste

2 Orienteringssaker fra utdanningsavdelingen 

 • «Hjernen og hjertet»
 • Praktisering av SGS 1010 
 • Utdanningsutvalget 08.02.18
 • Yrkesopplæringsnemnda 05.02.18

3 Sensorordninga 

4 “Rettleiar til SFS 2213” - presisering/revisjon, side 9 – (Se også forslag fra organisasjonene i fellesskap) – Forslag til ny tekst fra arbeidsgiver  

5 “Program for medarbeidarutvikling ved omstilling og endring”, oppdatering/ajourføring –  Forslag til ny tekst fra arbeidsgiver  om rangeringsmøtet - referatmal

6.      Innmeldte saker

Fra NITO

6.1  Muligheter for elever fra Rindal og Halsa å søke skole i Møre og Romsdal etter kommunesammenslåing?

 

Fra Utdanningsforbundet

6.2   Hjernen og Hjertet (satt opp som sak 2a)

6.3   Hva sier loven om overtallighet i Fylkeskommunen. Hvem er overtallig og hvor stor bør utvalgskretsen være?

6.4  Undervisningsevaluering. Det er nytt firma som fylkeskommunen bruker nå og vi etterspør drøfting av innholdet siden spørsmålene som ikke er som før. (Sjå også innspel frå Lektorlaget/Akademikerne)

 

Fra organisasjonene i fellesskap:

6.5   Revidering av Veilederen SFS 2213 (*Meldt opp av organisasjonene i fellesskap) (Satt opp som sak 4.)              

 

Fra Lektorlaget/Akademikerne

6.6  Undervisningsevaluering – stopp av denne pga manglende drøfting

Temaet “flytende timer” (meldt inn I desember 2017), inngår I felles sak om revidering av veilederen for SFS 2213 (Satt opp som sak 4)

Fra Skolenes Landsforbund

6.7   Utvidelsen av skoleåret fra 187 til 190 dager, konsekvens for lærernes arbeidsplan