Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2019 Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

Møteplan 2019
Med mindre anna er sagt vert møtetidspunkt kl. 12:00 - 15:00 på Fylkeshuset i Molde

Dato Referat Merknader
Fredag 22. februar referat NB! Møtestart kl 09.30
Torsdag 11. april referat  
Onsdag 5. juni referat NB! Møtestart i Kantina kl. 11.30 Møterom 700 kl. 12.15
Tirsdag 10. september referat Lysark: https://alfresco.mrfylke.no/share/s/v1Mlg1OgSGyThgJiMH0pcg
Torsdag 31. oktober referat  
Torsdag 19 desember referat  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD-MØTET, TYSDAG 10. SEPTEMBER,  
Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700 kl. 12.00

SAKLISTE

1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Møteopplegget (jf. verkstad OD-møte 5.6.19)

3. Drøftingssaker frå arbeidsgivar

 1. 1.Plan for Kompetanseutvikling
 • a)Drøfting omkring korleis tillitsvalte  ønskjer å medverke i utvikling av plan for kompetanseutvikling på sektornivå?
 • b)Korleis ser ein så fall føre seg at medverknaden skal vere på skule nivå?
 • c)Kva med eit felles årshjul for partane som syner tidspunkt og arena, og slik sikre eigarskap og medverknad til planer for kompetanseutvikling på ein fruktbar måte for alle partar?

4. Orienteringssaker frå arbeidsgivar

 1. 1.Plan og avtale med HiVolda
 2. 2.Orientering om endring i spørreskjema og fremdriftsplan for undervisningsevalueringa skoleåret 2019-20

5. Orienteringssaker frå organisasjonane (Utdanningsforbundet)

 1. 1.SFS 2213 – Rundskriv 5/2019
 2. 2.SGS 1010 – Interesse for lokal avtale, jf. SGS 1010 pkt. 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OD-MØTET, ONSDAG 5. JUNI, Kl. 11.30 Kantina,  
Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700 kl. 12.15

SAKLISTE

Faste saker

 1. Godkjenning av referat 11.04.19
 2. Godkjenning av saksliste

Drøftingssak

Samhandling mellom arbeidsgivar og arbeidstakarorganisasjonane. (IGP sjå vedlegg)

Orienteringssaker

 1. Status VIS
 2. Statlege kompetansehevingsordningar innafor Kompetanse for kvalitet
 3. Omstilling 2020 – P6 vg skole- og tilbudsstruktur
 4. Status overtal

 

Felles lunsj i kantina frå kl 11.30, før møtestart kl 12.15.

OD-MØTET, TORSDAG 11. APRIL, Kl. 12.00,  
Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700

Faste saker

Godkjenning av referat 22.02.19

Godkjenning av saksliste

DRØFTINGSSAKER 

 1. Arbeidstid - dei skulevise prosessane 2019/2020 - framlegg til føringar frå partane på fylkesnivå.
 2. Omstilling 2020 - Etablering av underprosjekt med mål og tiltaksområder, samt samansetting av underprosjektgrupper

     3. Sensoravtalen 2019

 

4.       Meldt inn frå Utdanningsforbundet 

 1. Den desentraliserte kompetansesatsinga
 2. a)       Korleis sikre at intensjonane i den desentraliserte kompetansesatsinga vert oppnådd?
 3. b)      Lokalt handlingsrom, involvering av lærarar og skuleleiarar i beslutningsprosessar,                     kompetanseutvikling vert planlagt lokalt, best mogeleg tilpassa dei lokale behova.
 4. c)       Kven bestemmer dei endelege satsingane til slutt?
 5. d)      Korleis sikre medbestemming og involvering frå dei tilsette/profesjonen på skulenivå, og            på fylkesnivå?
 6. e)      Kor store ressursar ligg i DeKom-satsinga i vårt fylke - og kor mykje av dei totale                       midlane  går til VGO/FK? Kor mykje bidreg fylkeskommunen med til satsingane som vert           prioritert?
 7. f)        Kan fagfornyinga vere ei prioritert satsing også innanfor modellen?

 

5.       Orientering

 1. a)                  Status på stillingsplanarbeidet, foreløpig informasjon om overtalssituasjonen

OD-MØTET, FREDAG 22. FEBRUAR, Kl. 09.30,  
Møtestad: Fylkeshuset, møterom 700

 

Faste saker

Godkjenning av referat 18.12.18

Godkjenning av saksliste

1.   Drøftingssaker

 1. a)       Arbeidstid

  Orientering om arbeidsmøte 13/2 der innmeldte case rundt arbeidstid vart gjennomgått. Drøfting av ev innspel frå arbeidsmøtet.

  Under dette punktet også sak meldt inn frå Akademikerne vedr ønske om endring av «Rettleiar til SFS 2213», som gjeld praktisering av SFS 1010. (VEDLEGG!)

  b)      Arbeidstid

  Dei skulevise prosessane 2019/2020 – føringar frå partane på fylkesnivå
  - Forhandlingar om arbeidstida på skulen
  - Arbeidsplan
  - Drøftingsmal - Skulens årsplan
  Anna
  SGS 1010 verkty
  Mal for utviding av arbeidsåret etter SFS 2213 pkt. 4b
  c)       Prosessrettleiaren ved endring og omstilling i den vidaregåande skolen – drøfting av ev behov for justeringar/endring

2.    Orienterings- og drøftingssaker meldt inn frå organisasjonane:

Saker meldt inn frå Akademikerne

a)       Ønske om endring av rettleiar til SFS 2213, s 22, og tilhørande digital «malverk etter 5.2» i excelformat. Sjå sak 1 a.

b)      Undervisningsevaluering – gjennomføring

Det er framleis opning for at elevar kan ta undervisningsevalueringa i tida utanom undervisning og utanom klassen sin time.

Viser til tidlegare innmeldt sak om denne tekniske opninga, og ønsker ei forklaring på kvifor det ikkje har skjedd ei oppretting av dette nesten eitt år sidan NL først varsla om problemet?

c)                      Ønske om oppseiing av avtale med Rambøll om undervisningsevaluering

 I ei undersøking gjort blant tillitsvalte i Lektorlaget ved dei vidaregåande skulane i fylket, så er det få som meiner undervisningsevalueringa fører til ei kvalitetsheving av undervisninga. Vi veit at denne anonyme digitale undervisningsevalueringa er politisk bestemt, men likevel så ber vi i samband med ønsket vårt, å få vite kostnadane denne undersøkinga har. Både utgifter til Rambøll, eige tidsbruk med drifting og tillaging på fylkesnivå, samt arbeidet med gjennomføringa av denne på skulenivå. I desse tronge økonomiske tider bør vi sjå på utgifter i skulesektoren som ikkje fører til kvalitetsheving. Vi ønsker at elevar evaluerer undervisninga, men dette treng ikkje vere i form av ei dyr digital og anonym undersøking.

Sak meldt inn frå Fagforbundet

a)       Viser til sak 2 f), OD-møtet 1.11.18, f) «Oppstart av klasser/grupper elever når lærer er fraværende og det ikke skaffes vikar.» 

Fagforbundet ønsker tilbakemelding på denne saka knytt til at Fylkesutdanningssjefen ville ta problemstillingane med tilbake til skoleleiarane, for å få eit betre bilde av kor utbreidt denne problemstillinga er og ev drøfte grep for å redusere slike tilfelle.

Saker meldt inn frå Utdanningsforbundet

a)       Arbeid med utforming av retningslinjer knytt til Opplæringslova §9A-5. UDF har vore i kontakt med juridisk avdeling på fylket  i samband med  handsaming av slike saker. Det hastar no med å få sett i gong utforming av retningslinjer.

b)      SGS1010 – prolongert avtale. Vi etterlyser kva som har gått ut av informasjon til rektorane. Gjeld sak angåande avspasering i ubunden tid.  

c)       Informasjon i samband med «telefonsaka» – når vil fylkeskommunen kome ut med denne informasjonen ? Viser til sak i HSAMU der N. G. Solli lova at dei skulle utforme informasjon om dette sidan dei ikkje ville endre reglementet.

d)      Leseplikt for minoritetsspråklege med ungdomskulepensum – sak både frå Kristiansund og Borgund.

e)      Vikarløse timer. Hvorfor får rektor ved Borgund (og andre skoler?) fortsette med sin praksis?

f)        Føring av fravær når elever skal levere oppgaver i stedet for oppmøte på undervisning/ eller ved manglende vikarlærer.  JFR sak fra Østfold. Hva vil Fylkesutdanningssjefen foreta seg for at uheldig praksis blir stoppet i vårt fylke, og hva vi en gjøre for å rette opp de feilene som kanskje allerede er gjort (elever som allerede har fått fravær)?

g)       Ved Borgund vgs har lærerne fått beskjed om at det er liten vits å søke videreutdanning i Kompetanse for kvalitet, fordi rektor har bestemt at alle ressursene skal brukes til et felles utdanningstilbud. Slik uttrykt i en ukemelding:    

Kompetanse for kvalitet – vidareutdanningar. På Borgund vgs har vi i samarbeids- og drøftingsmøtet bestemt at vi skal gå for ei kollektiv kompetanseheving i Profesjonsfagleg Digital kompetanse. Det betyr at vi prioriterer dei midlane vi får, til denne utdanninga for alle. Når du no les om alle andre utdanningar, så kan du sjølvsagt søkje på dei på https://www.udir.no/videreutdanning, men det er lite sannsynleg at skolen kan prioritere andre utdanningar i tillegg. Søknadsfristen er 1.mars.  (bestemt i rødt, fordi ATV melder at dette ikke har vært skikkelig drøftet)

Denne begrensningen for lærerne ved skolen er ikke drøftet med noen parter. Er ikke det naturlig å gjøre? Hva tenker Fylkesutdanningssjefen? Er Kompetanse for kvalitet noe som ensidig ligger til skoleeiers/arbeidsgivers styringsrett – eller er dette et område for partsamarbeid?

3.    Orienteringssaker frå fylkesutdanningssjefen

a)      Utdanningsutvalet 07.02.19

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Vedlegg
UD-1/19 Kompetansealliansen Møre og Romsdal Framlegg  
UD-2/19 Kjøp av tenester- Tøndergård skole og ressurssenter Framlegg  
UD-3/19 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2021/2022 Framlegg 1 vedlegg
UD-4/19 Ny yrkesfagleg struktur - forslag til plassering av tilbod Framlegg 4 vedlegg
UD-5/19 Tiltaksplan for utdanning 2019 Framlegg 1 vedlegg
UD-6/19 Orientering - Tilsynsrapport frå NOKUT - Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund Framlegg  

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument
RS-1/19 Periode 2018 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Framlegg
RS-2/19 Orientering om søking til vidaregående opplæring skoleåret 2019-2020 Framlegg
RS-3/19 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2018/2019 frå dei vidaregåande skolane i fylket Framlegg
RS-4/19 Innhenting av halvårsvurdering frå ungomsskolane januar 2019 Framlegg

 

     

b)           Fagfornyinga – status i arbeidet og planane framover