Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2014

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2014. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 25.2.14 HSAMU sak 01/14 - 07/14              
Møte 1.4.14 HSAMU sak 08/14 - 14/14
Møte 9.9.14 HSAMU sak 15/14 - 24/14
Møte 28.10.14 HSAMU sak 25/14 - 29/14
Møte 16.12.14 HSAMU sak 30/14 - 36/14
Saksframlegg Møte 16.12.14, rom 700 kl. 09.15-11.30
30/14 Møtedatoar HSAMU 2015 (vedlegg)
31/14 Sjukefråver 3. kvartal 2014 (vedlegg)
32/14 Årsrapporteringsprosessen 2014  orientering
33/14 Tobakkskadeloven - prosess for lokale tilpasningar (saksnotat) (notat frå Helsedirektoratet)
34/14 IT-status og utfordringar på lagring -orientering
35/14 Revidering av kommunikasjonsstrategien - orientering (presentasjon)
36/14 Programmet for AGP-konferansen 10-11 mars 2015 (orientering)
   
   
Saksframlegg Møte 28.10.14, rom 700 kl. 09.15-11.30
25/14 Orientering om ny rettleiar for handtering av vanskelege personalsaker (vedlegg)
26/14 Orientering om oppstart av OU-prosessen på Utdanningsavdelinga (vedlegg)
27/14 Fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 -2018 (vedlegg)
28/14 Avviksstatistikk (vedlegg)
29/14

Førespurnad om retningslinjer ved outsourcing, konkurranseutsetting og privatisering.

Det har over noko tid vore korrespondanse mellom Fagforbundet og fylkeskommunen ved personalsjefen om dette temaet. Bakgrunnen er omlegging av kantinedrifta ved Kristiansund vgs.

Vedlagt følgjer aktuell korrespondanse i saka:

   
   
Saksframlegg .Møte 09.09.14, rom 700 kl. 0915-11.00
15/14  Sjukefråværsutvikling 1. og 2. kvartal  (vedlegg)
16/14 Tildeling av OU-midlar – orientering ved Marianne Hojem Bye (vedlegg)
17/14  Ny IA-avtale (vedlegg)
18/14 Prosessen vedr. ny rammeavtale for BHT (vedlegg)
19/14)  Rabattavtale på treningssenter-tenester for tilsette  (vedlegg)
20/14 Kjøp av organisasjonspsykologiske tjenester på rammeavtale til Møre og Romsdal (vedlegg)
21/14  Orientering om budsjett- og økonomiplanprosessen v/Gunn Randi Seime
22/14  Status i prosjekt for kriseleiing og beredskap (vedlegg)
23/14 

Juridisk utgreiing om bruk av fritekst-felt i skoleevaluering 

Saksframlegg

Juridisk utgreiing

Brev frå Utdanningsforbundet

24/14 HMS-evaluering - juli 2014 (vedlegg)
   
   
Saksframlegg
Møte 01.04.14, rom 700 kl. 0915-11.30
08/14 Orientering om den nye IA-avtalen
09/14 Teknisk justering av dei sentrale HMS-måla 2014 
10/14 Årsrapport og rekneskapsavslutning for 2013 (orientering)
11/14 Status for miljøfyrtårn-sertifisering og orientering om miljøundersøking sentraladminstrasjonen (orientering)
12/14

Bruk av fritekstfelt i utdanningsevaluering - orientering om status og prosess vidare (orientering)

Vedlegg

13/14 Retningslinje 13: Vernerunde, teknisk oppdatering i høve til Forbetrings- og avvikssystem (orientering)
14/14 Innføring av prøvetid i Møre og Romsdal fylkeskommune  (orientering)
   

Saksframlegg

Møte 25.2.14, rom 700 kl. 0915-11.30
01/14 Konstituering av HSAMU for 2014
02/14

HMS-årsrapport for 2013

Saksframlegg

HMS-Årsrapporten - hovuddokumentet

Vedlegg - nettsidevurdering

03/14 Årsrapport for HSAMU 2013
04/14 Årsrapport for bedriftshelsetenesta 2013
05/14 Prosessar for nye anbodsrundar på arbeidsmiljørelaterte tenester - orientering
06/14 OU-midlar 2014
07/14 HMS-opplæring 2014

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post