Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

HSAMU 2018

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2018. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 20.2.18               
Møte 17.4.18  
Møte 20.6.18  
Møte 12.9.18  
Møte 01.11.18  
Møte 18.12.18   
   
Saksnr Møte 18.12.18, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
33/18 Møtedatoar for HSAMU 2019
34/18 Fylkesakademiet sin kurskatalog 2019
35/18 Fordeling av lærlingar i fylkeskommunale einingar - vedlegg
36/18 Omstilling 2020 – orientering om status, og dialog om korleis vi (arbeidsgivar og tillitsvalde) kommuniserer og samhandlar i lys av fylkestingets vedtak om budsjett/økonomiplan
37/18 Reglement om mobil tenestetelefon – Orienteringssak.   Utdanningsforbundet  v/ Ole Bjørn Helberg har bede om at saka blir tatt opp. Spørsmål er reist knytt til det å ev. legge ein tenestetelefon igjen på jobb og skattereglane i den samanhengen.
   
Saksnr. Møte 01.11.18, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
26/18 Resultat frå MTM-kartlegginga hausten 2018 - orientering
27/18 Sjukefråver 3. kvartal 2018
28/18 Statusorientering for prosjekt «Omstilling av organisasjonen mot 2020»
29/18 Orientering om AGP-konferansen 20-21 mars 2019
30/18 Ny avtale om bedriftshelsetenester 2018 - 22 - orientering
31/18 Møre og Romsdal fylkeskommune som lærebedrift - orientering
32/18 Fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 -2022
   
Saksnr Møte 12.09.18, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
22/18

Nye etiske retningslinjer - drøfting

Saksframlegg

Nye etiske retningslinjer

Tiltak

23/18

Sjukefråver andre kvartal 2018

Notat frå Morten Larsen vedr. sjukefråverstiltak i THT 

24/18 Avviksstatistikk første halvår 2018
25/18 Resultat av HMS-dokumentevaluering pr. august 2018
   
   
Saksnr Møte 20.06.18, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
16/18

Organisering av Bygg- og eigedomsavdelinga - drøftingssak

17/18 Sjukefråver 1. kvartal 2018
18/18 Tildeling av OU-midlar 2018  saksframstilling
19/18

Revisjon av Etiske retningslinjer – innleiande drøfting

20/18 Strategi og rammer for arbeid med  økonomiplan 2019-22
21/18 Kort statusorientering for prosjekt «omstilling av organisasjonen mot 2020»
   
Saksnr Møte 17.04.18, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
10/18 MTM-prosessen 2018- orientering
11/18 Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020 -  Drøfting av grunnlag for anbodskonkurranse for eksterne konsulenttenester  Vedlegg
12/18 Rapport om desentralisering av oppgåver til regionalt folkevalt nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune - orientering (T-sak til 23.4)
13/18 Organisering av Bygg og eigedomsavdelinga - orientering om prosjektstatus 
14/18 OU-prosjekt Fagskolane - orientering
15/18 Møre og Romsdal som region mot 2025 - orientering  - FU-sak 
   
   
Saksnr Møte 20.02.18, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
01/18

Konstituering av Hovudsamarbeidsutvalet for 2018

I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantane valt/utpeika for 2 år om gongen. Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. Då arbeidsgivar har hatt leiar og nestleiar i 2017 skal arbeidstakar velge leiar og nestleiar for 2018.

02/18

HMS-årsrapport for 2017

03/18 Årsrapport for HSAMU 2017
04/18 Årsrapport for bedriftshelsetenesta 2017 (vedlegg)
05/18 OU-midlar 2018 - saksframlegg
06/18

Oppstart av prosjektet "Møre og Romsdal fylkeskommune - omstilling av organisasjonen mot 2020" - drøfting

  • Før behandling av saka i fylkesutvalet vert fylkesrådmannens tilråding lagt fram til drøfting i HSAMU
  • Sak til fylkesutvalet
07/18

Reglement for mobil tenestetelefon

08/18

Retningsliner for utlevering av elektronisk utstyr for tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune 

09/18 Orientering om AGP-konferansen 2018