Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2019

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2019. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 13.3.19               
Møte 11.4.19  
Møte 05.6.19  
Møte 25.9.19  
Møte 31.10.19  
Møte 19.12.19   
   

    

Saksnr Møte 31.10.19,   kl. 12.30-15.15  - rom 700
  I førekant av drøftinga i HSAMU vert det frå kl 0915 gjennomført felles orienteringar til HSAMU-sine medlemar, hovudtillitsvalte, fylkeshovudverneombodet og hovudverneomboda for tannhelse og sentraladministrasjonen (sjå notat)
30/19 Innretning av og overordna mål, effektmål og resultatmål/leveransar for arbeidet med ny verksemdsstrategi/organisasjonspolitikk - presentasjon
31/19 Drøfting av framlegg til ny administrativ organisering – overordna modellval (saksnotat blir gjort tilgjengeleg 28/10) - rapport
32/19 Drøfting av framlegg til organisering av IT-drift – innleiande drøfting (saksnotat blir gjort tilgjengeleg 28/10) - presentasjon
33/19 Drøfting av framlegg til organisering og struktur for tannhelsetenesta (saksnotat blir sendt direkte til medlemmene 28/10)) - rapport
34/19 Drøfting av framlegg til "Vidaregåande skole- og tilbodsstruktur" og tiltak for å nå måltal for reduksjon av driftsnivå innafor utdanningssektoren (saksnotat blir sendt direkte til medlemmene 28/10) - rapport
35/19 Drøfting av framlegg til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020 - 2023 
36/19 Bruk av deltids- og mellombels stillingar i fylkeskommunen (saksnotat)
37/19 Endringar i permisjonsreglementet (saksnotat)
38/19 Sjukefråver 3. kvartal 2019 
   
   
Saksnr Møte 25.9.19,   kl. 12.00-15.30  - rom 102
24/19

Omstilling 2020 

25/19  Saksframlegg, Prosessrettleiar "Arbeidsgivarpolitikk ved endring og omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune"
26/19 AGP-konferansen 2020 - orientering
27/19

Revisjon av HMS-retningslinje 07 og 14

28/19 Sjukefråver 2. kvartal 2019
29/19 Avviksstatistikk første halvår 2019
30/19 HMS-dokumentstatus pr. august 2019
   
Saksnr Møte 05.06.19,   kl. 09.15-11.30  - rom 700
18/19 Status MTM-kartlegginga - orientering
19/19 Sjukefråver 1. kvartal 2019 - saksframlegg
20/19 Endring i HMS-retningslinjer - saksframlegg
21/19

Status og prosjektplan for omstilling 2020 - disponering av OU-midlar - saksframlegg

22/19

Basestasjonar for mobildekning ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Brev frå Fagforbundet

Notat frå Bygg og eigedomsavdelinga

23/19 Strategi og rammer for arbeid med  økonomiplan 2020-23
   
Saksnr Møte 11.04.19,   kl. 09.15-11.30  - rom 700
11/19 Miljøfyrtårn ordninga - vidareføring - orientering
12/19 HMS-årsrapport 2018 - gjennomgang
13/19 OU-midlar 2019 - saksframlegg
14/19 Rapport lærebedrift - rapport
15/19

IA-arbeid og justering av HMS-retningslinje 02 - saksnotat

16/19

Prosessen for ny regional planstrategi og fylkesplan - orientering

17/19

Omstilling 2020 - Etablering av underprosjekt med mål og tiltaksområder, samt samansetting av underprosjektgrupper

   
Saksnr Møte 13.03.19,   kl. 09.15-12.00 - rom 700
01/19

Konstituering av HSAMU 2019

I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantane valt/utpeika for 2 år om gongen. Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. Då arbeidstakarsida har hatt leiar og nestleiar i 2018 skal arbeidsgivar velge leiar og nestleiar for 2019.

02/19

HMS-årsrapport for 2018

03/19 Årsrapport for HSAMU 2018
04/19 Årsrapport for Bedriftshelsetenesta 2018 (vedlegg)
05/19

Omstilling av organisasjonen mot 2020 - sluttrapport for forprosjektet og innretning av hovudprosjektet

Før behandling av saka i fylkesutvalet/fylkestinget vert fylkesrådmannens tilråding lagt fram til drøfting i HSAMU

06/19 OU-prosjekt fagskolane - saksframlegg
07/19 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - nye rutinar i samband med rekruttering
08/19 Overføring av ansvar for reinhaldstenesta - saksframlegg
09/19 Orientering om AGP-konferansen 2019
10/19 Vidareføring av ordning for eigenmelding etter ny IA-avtale - saksframlegg