Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2019

Her finn du saksframlegg og referat frå møte i Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-s) i 2019

Møtereferat:

Saksnr Møte 15.11.19,  kl 08.30 - 10.00, møterom 700 - ekstraordinært møte
15/19

Orientering om og drøfting av fylkesrådmannen sitt framlegg til avvikling av den faste Møremusikarordninga (jf. framlegg til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023)

Vedlegg:

16/19 Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplassar skape utvikling i heile fylket - saksframlegg
17/19 Ny administrativ organisering – orientering om fylkesrådmannens vedtak og rammer for vidare prosess - rapport
   
Saksnr Møte 20.09.19,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
12/19

Overføring av oppgåver frå IMDI  (integreringsområdet)

  • Organisatorisk tilknyting og lokalisering
  • Stillingar – arbeidsbeskrivelse og utlysingstekst
  • Mønster avtale – vilkår og føringar for tilsettingar/overføring av tilsette

Vedlegg:

13/19 Sjukefråveret 2. kvartal 2019
14/19 Avviksrapport første halvår 2019 for sentraladministrasjonen
   
Saksnr Møte 14.06.19,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
08/19 Sjukefråver første kvartal 2019
09/19 Status MTM-oppfølging i sentraladministrasjonen - orientering
10/19 Revisjon av HMS-måla for sentraladministrasjonen - framlegg
11/19 Status for prosjektet Organisering av samferdselsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune (SAMS-prosessen) - orientering
   
Saksnr Ekstraordinært møte 11.03.19,  kl 14.00 - 15.30, møterom 700
01/19 Konstituering av SAMU-s - valg av leiar og nestleiar (utsett frå møtet 27.02.29)
07/19 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - Organisering av samferdselsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune (drøfting)
   
Saksnr Møte 27.02.19,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
01/19

Konstituering av SAMU-S - valg av leiar og nestleiar

I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantane valt/utpeika for 2 år om gongen. Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. 

02/19 Årsrapport for SAMU-s 2018
03/19

HMS-årsrapport for 2018 

04/19 BHT-periodeplan for sentraladministrasjonen 2019 
05/19 Verneområda i sentraladministrasjonen
06/19 Miljøfyrtårn-ordninga - vidareføring (orientering)