Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arbeidstid i jula 2018

Opningsstider, arbeidstid, avspasering og ferie ifm jula 

Les meir

Rett til utsatt avspasering ved sykdom

Hvilke rettigheter har arbeidstaker til å få utsatt eller erstattet avspasering ved sykdom i forbindelse med fleksitidsordning?  

Les meir

Endringar i ferieloven 1.7.14

Frå 1 juli 2014 er det gjort gjeldande nokre endringar i Ferieloven som få konsekvensar for utseting av ferie under sjukdom, og utbetaling av feriepengar for ferie som ikkje er avvikla.

Les meir

Arbeidstid i jula 2015 - fylkeskommunalt tilsette

Når jula nærmar seg kjem fort spørsmåla om opningstider, arbeidstid, avspassering og ferie.

Les meir

Ferie

Her følgjer kortfatta informasjon om ferieavvikling, feriepengar, overføring og forskottering av ferie. Reglane om ferie er regulert i ferieloven.

Les meir

Kompensasjon for reisetid

Reglane for kompensasjon av reisetid

Møre og Romsdal fylkeskommune har valt å legge Hovudtariffavtalen i staten § 8.  til grunn ved kompensasjon for reisetid. Hovudregelen er at reisetid utanom ordinær arbeidstid på kvardagar blir kompensert time for time (1:1).

Kompensasjonsordninga gjeld ikkje leiarar eller andre som er unntatt frå arbeidstid- og overtidsføresegnene, jf. AML § 10-12 og HTA sine fellesføresegner § 6 pkt. 6.3.

Les meir

Overtid

Overtid er pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid. Bruken av overtid og lengda av overtidsarbeid er regulert av Aml § 10-6.

Les meir

Fleksitid

Fleksitid (normal arbeidstid, kjernetid og ytre arbeidstid) Tilsette i sentraladministrasjonen har fleksibel arbeidstidsordning.

Les meir

Avspasering

Næraste overordna kan gje dispensasjon frå retningslinjene av praktiske grunnar. Forslag til større endringar skal drøftast med tillitsvalde.
 

Les meir

Dagar før heilagdagar

Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften er arbeidstiden kl. 08:00 - 12:00. For undervisningspersonale gjeld det eigne lokale arbeidstidsavtalar utarbeidd i basis i SFS 22.13.

Les meir