Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Avspasering

Næraste overordna kan gje dispensasjon frå retningslinjene av praktiske grunnar. Forslag til større endringar skal drøftast med tillitsvalde.
 

Uttak av fridagane føreset opparbeidde plusstimar, og kan såleis ikkje takast ut på forskot. Uttak av fridagar skal avtalast med næraste overordna før uttak. Fridagane kan takast ut i tilknyting til ferie, når næraste overordna finn at det ikkje er til hinder for arbeidet. Næraste overordna kan gje dispensasjon frå retningslinjene av praktiske grunnar. Forslag til større endringar skal drøftast med tillitsvalde. Opptent tid på fleksitidssaldo kan avspaserast med inntil 12 dagar pr. kalenderår, med inntil 2 dagar pr. månad, etter nærare avtale inntil 5 samanhengande dagar.