Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2. Rett til permisjon med lønn etter lov eller avtale

Lov- eller avtalegrunnlag:

  • Arbeidsmiljøloven (AML) gir i kapittel 12 rett til diverse permisjonar
  • Hovudtariffavtalen gir i kapittel 1, § 14 rett til permisjon og eventuelt rett til lønn
  • Folketrygdloven kapittel 14 gir rett til yting i samband med diverse permisjonar eller livshendingar
Punkt Tema

Arbeidsmiljø-loven- (AML)

Gir rett til permisjon

Hovud-tariff-avtalen

(HTA)

Folketrygd-loven

Gir bestemmelser om yting knytt til diverse permisjonar

Kommentar
2.1 Svangerskap og fødsel Kap. 12

Kap 1

§ 8, 8.3

Kap 14, del I og II  
2.1.1 Svangerskaps-kontroll § 12-1    

NB – her gir AML også rett til lønn:

AML kap. 12, § 12-1

«Arbeidstaker som er gravid har rett til fri frå arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikkje med rimelighet kan finne stad utenfor arbeidstiden.»

2.1.2 Svangerskaps-permisjon §12-2

§ 8,

8.3.1, 8.3.3

§ 14-4

HTA §8, 8.3.1, og 8.3.3

«Arbeid under svangerskapet/svangerskaps-permisjon. Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan administrasjonen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1½ måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt. Gravid arbeidstaker som etter lov eller forskrift ikke kan utføre sitt ordinære arbeids pga. risikofylt arbeidsmiljø, skal forsøkes omplassert som alternativ til svangerskapspermisjon. Behovet for omplassering må dokumenteres av lege/jordmor i tråd med Nav sine krav til dokumentasjon. Arbeidstaker som omplasseres etter denne bestemmelsen eller mottar svangerskapspenger etter folketrygden § 14-4, har rett til full lønn fram til foreldrepermisjonen starter.

2.1.3

Omsorgs-permisjon for foreldre/

partnarar

§ 12-3

§ 8,

8.3.5

 

HTA §8, 8.3.5

«I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn for å bistå moren.

Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med full lønn i forbindelse med omsorgsovertakelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

Arbeidstaker som er omsorgsperson og har en relasjon til barnet uten å være biologisk mor eller far, har rett til 2 ukers omsorgspermisjon etter denne paragraf, med full lønn, hvis vedkommende er gift, lever i registrert partnerskap eller er samboere i ekteskapsliknende forhold, hvis det av folkeregisteret framgår at de har hatt samme adresse i de siste to årene.»

2.1.4 Fødsels-permisjon § 12-4 § 8, 8.3, 8.3.1 og 8.3.2  

HTA 8.3.1  «Opptjeningstid

"Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 mnd. før permisjonen tar til, har rett til full lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon, jf. folketrygdloven kap. 14, når vedkommende har tiltrådt stillingen."

HTA 8.3.2

Rett til fødsels-permisjon

"Dersom moren har vært i kommunens tjeneste i sammenhengende tidsrom av 9 måneder, har hun rett til foreldrepermisjon med lønn selv om hun ikke omsorg for barnet.»

2.1.5 Foreldre-permisjon §12-5 § 8, 8.3.2 og 8.3.6 § 14-5  § 14.16  
2.1.6 Delvis permisjon § 12-6     "Delvis permisjon med hjemmel i AML § 12-6 baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakers ønske om hvordan uttaket av delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheter."
2.1.7 Plikt til å melde frå om uttak av permisjon § 12-7 §8, 8.3.7  

HTA § 8, 8.3.7

«Arbeidstaker skal i god tid melde ifrå til næraste leiar når permisjon etter bestemmelsene i §8, 8.3.7 skal avvikles, jf. arbeidsmiljøloven §12-7"

2.1.8 Amming § 12-8 §8, 8.3.4  

HTA kap. 1, § 8, 8.3.4

«Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn.»

AML § 12-8

«1, Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil en time hver dag.

2, Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil en time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.»

«Behov for ammefri ut over barnets første leveår, må dokumenteres med legeerklæring.»

2.2 Andre permisjons- rettar etter AML        
2.2.1 Barns og barnepassar sin  sjukdom §12-9

§ 8,

 8.4

§ 9-5 - § 9-9

Rett til permisjon,jf AML

§12-9

HTA § 8, 8.4

-Barn og barnepassers sykdom-

«Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barn/barnepassers sykdom. Retten til permisjon gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensen på 12 år gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn.»

Rett til full lønn

«Til arbeidstaker som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger etter folketrygdloven kap.9 del II. Arbeidstaker har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når vedkommende har tiltrådt stillingen».

Retten til permisjon etter AML§12-9, som vist til over, er inntil 10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Arbeidstaker har uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden dersom vedtak fra NAV.

Vår praksis

Tilsette som har omsorg for barn og som skal følge barnet til lege/helsestasjon eller tannlege, utan at barnet er sjukt, følger reglar som gjeld ved barn/barnepassars sjukdom. I fylkeskommunen nyttar vi eigenmeldingsskjema og kryssar av for « barns/barnepassars sjukdom».  Link til skjema

2.2.2 Omsorg for og pleie av nærståande i sluttfasen av livet § 12-10, 1. ledd   Del III § 9-12

AML § 12-10

«Omsorg for og pleie av nærstående i livets sluttfase.»

«Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående.»

Rett til slik permisjon er ikkje med lønn, men det kan søkast om  pleiepengar frå folketrygda. I praksis betaler arbeidsgivar lønn i inntil 60 dagar dersom permisjonsfråveret blir dokumentert med legeattest.

2.2.3 Militærteneste §12-12

Kap.1,§ 9,

9.1,

 9.2

 

AML §12-12 «Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller allmenn vernetjeneste. Det same gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltaking i internasjonale freds-operasjoner.»

HTA kap.1, §9, 9.2.1

«Arbeidstaker med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av godtgjørelse fra militære myndigheter. «

HTA Kap.1,  §9, 9.2.2

«Arbeidstaker uten forsørgeransvar utbetales 1/3 av full lønn med fradrag av godtgjørelse fra militære myndigheter. Deltidsansatte utbetales forholdsmessig.»

2.2.4 Tvisteløysingar §12-14    

AML §12-14

«Tvist om rett til permisjon etter dette kapittel avgjøres av tvisteløsnings-nemda, jf.§17-2»

2.2.5 Religiøse høgtider §12-15    

AML § 12-15 gir rett til slik permisjon.

Lov om trudomssamfunn og ymist anna

 § 27 a.Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion.

Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av arbeidstakar. Etter førehandstingingar med arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren når innarbeidinga skal skje.

Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje arbeidsgjevaren varsel seinast 14 dagar på førehand.

Dersom vedkomande religion høgtidar meir enn to religiøse høgtidsdagar kvart år, og desse fell utanom dei fridagane som elles gjeld her i riket, kan vedkomande sjølv velje dei to fridagane han har rett til, som religiøse høgtidsdagar.

Innarbeiding av fri som er gitt i medhald av paragrafen her, vert ikkje rekna som overtid jamvel om arbeidstida overstig dei timetal som er fastsett i arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5.

Vår praksis:

For tilsette som er omfatta av fleksitidsordning:

Arbeidstakar kan søke permisjon for to dagar til dette formål. Permisjonsdagane trekkast frå arbeidstakaren sin fleksitidskonto. Om arbeidstakar ikkje har tilstrekkeleg tal timar på fleksitidskontoen til å avspasere permisjonsdagen(ane), kan arbeidsgivar etter samtale med arbeidstakar fastsette ein frist for når permisjonsdagen(ane) skal vere innarbeidd på fleksitidskontoen. Arbeidsgivar og arbeidstakar kan inngå skriftleg førehandsavtale om at evt misleghald av fristen for å innarbeide permisjonsdagen(ane) vil føre til trekk i lønn i samsvar med gjeldande fleksitidsordning.

For tilsette som ikkje er omfatta av fleksitidsordning:

Arbeidstakar kan søke permisjon for to dagar til dette formål. Permisjonsdagane er ikkje lønna, men arbeidsgivar vil fastsette ein frist etter førehandssamtale med arbeidstakar for når permisjonsdagen(ane) skal vere innarbeidd. Dette betyr at innvilga permisjon ikkje fører til trekk i lønn, med mindre arbeidstakar ikkje arbeidar inn permisjonsdagen(ane) innan fristen arbeidsgivar fastsett. Arbeidstakar og arbeidsgivar kan inngå skriftleg førehandsavtale om trekk i lønn dersom permisjonsdagen(ane) ikke er innarbeidd innan den fastsette fristen.»

2.2.6   §10-2     AML § 10-2 Arbeidstidsordninger er ikkje å rekne som permisjon, men ein rett arbeidstakar har til redusert arbeidstid utan lønn under vilkår nemnt i lovteksten og dersom verksemda/eininga kan legge til rette for når dette ikkje fører til vesentleg ulempe for verksemda.
           

Kontaktpersonar

Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post