Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

3. Utdanningspermisjon

Lov eller avtalegrunnlag:

  • Permisjon med heimel i lov eller avtale – utan rett til lønn. Lønn kan bli innvilga med heimel i Hovudtariffavtalen eller etter søknad om yting frå Folketrygden 
Pkt. Tema AML        HTA Kommentar
3.1

Utdanningspermisjon

Tilsette kan på eige initiativ initiere søknad om utdanningspermisjon.

Elles;ref. Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivarpolitikk.

Arbeidsgivar kan innarbeide kompetansetiltak som ein ordinær del av oppgåveporteføljen/arbeidsplanen for den tilsette, eller som heil eller dels lønna permisjon. Slik permisjon skal bygge på prinsippa om kompetansestyring og all kompetanseutvikling skal støtte opp under eininga sine mål.

Medarbeidar- og utviklingssamtalen er møteplassen for leiar og medarbeidarar der kompetansetiltak og permisjonsbehov blir drøfta.

I tillegg til slik heil eller dels lønna utdanningspermisjon, vil tilsette kunne ha rett til ulønna utdanningspermisjon med heimel i AML § 12-11.

§ 12-11

Kap.1 §14,14.2,

14.3 og 14.4

Kap.3, 3.3

http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/Leiar-og-medarbeidarutvikling/Kompetanse/Satsingsomraade-Kompetanseutvikling

HTA kap.3,3.3

«Kompetanse –læring og utvikling.»

«Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansatte sin kompetanse og analysere fylkeskommunen sitt kompetansebehov «, som grunnlag for kompetanse-styring.

HTA kap.1, §14, 14.2

«Rett til utdanningspermisjon.» Reguleres av AML § 12-11.

«Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi for både arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det.

I den utstrekning det etter fylkeskommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver

/funksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter».

Med hjemmel i AML § 12-11 «har alle arbeidstakere rett til utdanningspermisjon uten lønn i inntil tre år under forutsetning av at han eller hun har vært i arbeidslivet i tre år og hos samme arbeidsgiver de to siste. Dette gjelder uansett om man er fast eller midlertidig ansatt eller ansatt på hel eller deltid.»

3.2 Bindingstid i samband med utbetaling av lønn under utdanning   §14,14.3

HTA kap. 1, §14, 14.3

«Plikttjeneste /bindingstid kan avtales med den enkelte dersom fylkeskommunen ved opplæring/utdanning yter vesentlig økonomisk støtte. Slik plikttjeneste/bindingstid begrenses til maks.2 år.»

3.3

Eksamen/fagprøve/

prosjekt o.l.

  §14,14.4

HTA kap. 1, §14, 14.4

«I forbindelse med gjennomføring av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen

(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging.

Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for fylkeskommunen.»

3.4 Tvisteløysing §12-14  

AML§ 12-14

Tvist om rett til permisjon etter dette kapitlet blir avgjort av tvisteløysningsnemnda, jf. § 17-2.