Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

5. Permisjonsrettar for tillitsvalde

Fagforening illustrasjon

Lov- eller avtalegrunnlag:

  • Hovedavtalen   
  • Arbeidsmiljøloven
5 Permisjonsrettar for "tillitsvalte etter Hovudavtalen" og organisasjonstillitsvalte er regulert i Hovedavtalen Hovedavtalen Kommentar
5.1 "Tillitsvalte etter Hovudavtalen" er arbeidstakar tilsett på fylkeskommunale vilkår, som er valt eller utpeika av medlemmene i sin organisasjon til å ta hand om dei oppgåvene som framgår av Hovudavtalen Del B, §2 Definisjoner

"Permisjon med lønn er avgrensa i forhold til medlemstallet i den enkelte organisasjon på arbeidsstedet, ref. HA del B § 3-3.

"Den tillitsvalgte har rett og plikt til å delta i den generelle opplæring som finner sted for vedkommende sin yrkesgruppe i kommunen." Ref HA del B § 3-6."

5.2 I den utstrekning det er nødvendig, får tillitsvalte ref. Hovudavtalen Del B §2, fri/permisjon med lønn for å utføre sine funksjonar. Del B, § 3, §3-4

 

HA, del B, § 3-4 Tenestefri

"Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver.

Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn. Med lønn menes i denne forbindelse ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan.."

5.3 I den utstrekning det er nødvendig, får organisasjonstillitsvalte ref. Hovedavtalen Del B § 3-5, rammer for sin fri/permisjon med lønn for å delta på spesifiserte arenaer.

Del B, §3,

§ 3-5

HA, del B, § 3-5

Permisjon

"Søknad om permisjon etter § 3-5 skal dokumenteres med innkalling.

§ 3-5

a. Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn.»

b. «Ved deltakelse i sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn.»

c. «Det kan ikke uten tvingende grunn nektes permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for valgte, faste medlemmer som skal møte i en arbeidstakerorganisasjon sine:

  • styrende (vedtektsfestede) sentrale organer
  • styrende (vedtektsfestede) distrikts/-fylkesorganer
  • øverste ((vedtektsfestede) organ på distrikt-fylkesplan
  • og dessuten til valgte medlemmer og delegater for å møte den enkelte arbeidstakerorganisasjons/hovedorganisasjons høyeste organ(landsmøte/kongresser o.l.)»

§ 3-5

d. "Arbeidstaker har rett til permisjon uten lønn for å overta tillitsverv på heltid eller deltid i den arbeidstakerorganisasjonen/forhandlings-sammenslutning vedkommende er medlem i"

5.4 Tillitsvalgte etter "Hovudavtalen" har rett til opplæring som har innverknad for funksjon som tillitsvalt. Del B, § 3-6

HA Del B, § 3-6

"Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens / forhandlings-sammenslutningenes og den enkelte tillitsvalgte sitt behov for opplæring. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. "

5.5 Tillitsverv/opplæring for tillitsvalte i organisasjonar for funksjonshemma   Tillitsvalte i organisasjonar tilslutta Funksjonshemmedes fellesorganisasjon kan få permisjon tilsvarande føremål og i same omfang som rammene for "organisasjonstillitsverv" ref. 5.3 i permisjonsreglementet 
5.6 Verneombod og medlemmer i arbeidsmiljøutval AML § 6-5 Verneombod og medlemmene i arbeidsmiljøutval har rett til å få fri og få økonomisk godtgjerdsle i samsvar med AMl § 6-5