Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Lov/Avtale/Reglement > Tariffavtale strukturen > Utdanning > Evaluering arbeidstidsordninga for undervisningspersonell 2015/2016

Evaluering arbeidstidsordninga for undervisningspersonell 2015/2016

Partane på skulenivå skal evaluere arbeidstidsordninga 2015/2016

Formål: Gje fylkesnivået og skulenivået grunnlag for og understøtte kommande prosessar.

-           Svarfrist innen 26.2.2016

Skjema for evaluering kjem sist i artikkelen.

Momenter i evalueringa

Prosessane på skulen – tilbakeskodande (2015/2016) og framover skodande (2016/2017)

 • Drøftingane
 • forhandlingane

Mal og føringer fra partene på fylkesnivå

Arbeidsårets lengde

Vurdering i bruken av dei «6 dagane»

Arbeidstida på skulen

 • Kva slags type diskusjonar er på skulen
 • Kva slags prosessar er på skulen omkring arbeidstid på skulen

I kva grad har Rettleiaren vore til hjelp

 • Behov for endringar

Eventuelle utfordringar

Skjema for evalueringa:

Evaluering arbeidstidsordningen 2015/2016
 1. Grei ut om - prosessane på skulen – tilbakeskodande (2015/2016) og framover skodande (2016/2017)

  Det er eit hovudmål å auke merksemda på kvalitet i og læringsutbytte av undervisninga. Gjennom vår eigen arbeidsgivarpolitikk skal vi saman skape ein organisasjon som står fram med vilje til kontinuerleg utvikling:
 2. Gje ei vurdering av føringane og løft fram kva som vil vere viktige føringar for skuleåret 2016/2017
 3. Kom med innspel til betring av malverk/verktykasse.
 4. Arbeidsåretslengde er på 196 dager, er det behov for å endre noe på det, og i tilfelle kvifor?

  For å skape rom for å kunne nå dei overordna målsettingane som går fram ovanfor og opplæringslova sine føresegner, blir arbeidsåret lengde for skuleåret 2015/16 sett til 196 dagar. Dette tilsvarar skuleruta + 6 heile dagar som skal brukast til utviklingsarbeid og planlegging.
  Det skal årleg gjennomførast evaluering og drøfting av erfaringar med dei 6 dagane og innrettinga av desse. Oppgåvefokus er viktig når ein skal vurdere bruken av dagane.
 5. Gje ei vurdering om dagane vart nytta i samsvar med skulen sin plan.

  Med utgangspunkt i opplæringslova sitt krav til skulebasert vurdering vil innhaldet i desse seks dagane t.d. vere

  • arbeid med skulen sin handlingsplan
  • utvikling av læringsmiljø
  t.d. tilpassa opplæring, pedagogisk leiing, fagdidaktikk
  • organisasjons- og kulturutvikling
  • planlegging og evaluering av skuleårets gjennomføring
  • kompetanseutvikling

  Ein av dei seks dagane vert sett av til ein felles fagdag med hovudvekt på fagleg etterutdanning i regi av fylkesutdanningssjefen sine fagnettverk.
 6. o Kva slags type diskusjonar er på skulen
  o Kva slags prosessar er på skulen omkring arbeidstid på skulen


  Ny SFS 2213 legg til grunn at dei lokale partane på skulen skal leggje meir til rette for samhandling og kollektiv tid på skulen.

  Gode prosessar og ressursbruk som stør opp om kunnskapsbygging og utvikling av kvalitet ved den einskilde skulen og skulesektoren samla blir viktig å vidareutvikle gjennom å etablere nye arbeids- og samhandlingsformer, slik som t.d. lærande møter. Målet for prosessane er organisasjonslæring gjennom kvalitet på undervisninga, lokal kunnskapsbygging/-danning, auka innsikt og kompetanse.
 7. I kva grad har Rettleiaren vore til hjelp, og er det behov for endringar?
 8. Løft fram spesielle utfordringar knytt til SFS 2213
 9. Sett inn di epostadresse
 10. Skulenamn
 11. Skriv kort om korleis denne evalueringa er gjennomført.
 12. Legg ved evalueringa i eiga fil.
Vis innsendte svar »