Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Illustrasjon

På desse nettsidene vil du finne eit utval av grafer som gir informasjon om korleis personalstaben i fylkeskommunen er samansett. I menyen til høgre finn du detaljerte statistikkar for dei tre sekorane.

alders og kjønnsford pr no 16

Grafen over viser alders- og kjønns-fordelinga i heile fylkes-kommunen saman med rekrutterings-mønsteret. Alderssaman-setninga er vist med søyler, medan rekrutterings-mønsteret er vist med linjer.

Vi ser at vi har eit fleirtal av menn i  alders-gruppene over 60, medan kvinnene er i fleirtal i dei yngre alders-gruppene. Når det gjeld rekruttering er det størst ny-rekruttering av kvinner i alderen 30-39 år.

 

Gjennomsnittsalder for alle tilsette

Grafen under viser gjennomsnittsalder for dei ulike sekorane pr. november 2016

sektorvis snittalder

For nytilsette ser vi at snittalder for nyrekrutterte ligg rundt 38 år. Tannhelse rekrutterer yngre personell enn dei andre sektorane. Her ligg gjennomsnittalderen på rundt 33 år.

           

Personellavgang  

I grafen til høgre har vi illustrert  personell-avgangen for menn og kvinner i kvart årstrinn i heile organisa-sjonen.

Vi ser at vi får den største avgangen nær personsalder.  For kvinner får vi det største avgangs-hoppet frå 63 til 64 år, for menn er det største hoppet frå 65 til 66 år.  Ellers er avgangen lågast i aldersgruppa 50-60 år.

 

  

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post