Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Spesialundervisning

Spesialundervisning – er en rettighet etter opplæringsloven som skal sikre en tilpasset og likeverdig opplæring for personer som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Mens tilpasset opplæring er for alle, er retten til spesialundervisning knyttet til et enkeltvedtak basert på sakkunnig vurdering. Vedtaket skal vere så klart og fullstendig at det ikke er tvil om opplæringstilbudets omfang, organisering og innhold. Alle som får spesialundervisning, skal ha en individuell opplæringsplan. (Henta frå Utdanningsdirektoratet si brosjyre Likeverdig opplæring.) 

NB: Fylkeskommunen har ny heimeside og du finn alle skjema i Dokumentbasen der: 

https://mrfylke.no/om-oss/dokumentbase#acc-7345

w
   
   

 Vegen til spesialundervisning er slik:

1. Kartlegging og utprøving av eleven sitt tilretteleggingsbehov skal gjerast av skolen. Resultatet skal inn i ein pedagogisk rapport.  
   
2. Tilmelding til Pedagogisk Psykologisk Teneste med pedagogisk rapport vedlagt (PPT).  
   
3. PPT utarbeider ei sakkunnig vurdering av kva for tilretteleggingsbehov eleven har.  
   
4. Skolen brukar den sakkunnige vurderinga som grunnlag når dei fattar eit enkeltvedtak om rett til spesialundervisning. Skolen kan velje å avvike frå den sakkunnige vurderinga, då denne er rettleiande. Avvik skal utan unntak grunngjevast i vedtaket. Det er skolen som er ansvarlege for det pedagogiske tilbodet.  
   
5. Kontaktlærar og faglærarane i fag eleven skal ha spesialundervisning i utarbeider ein IOP, individuell opplæringsplan.  
   
   
   
 
   

Kontaktpersonar

Kari Trøen Aune Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Send e-post
Kari Volden Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Send e-post
Anita Sæther Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Send e-post