Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Anskaffingsstrategi

Alle anskaffingar skal gjerast i samsvar med fylkeskommunen sin vedtekne anskaffingsstrategi og gjeldande innkjøpsprosedyre.

Anskaffelsesstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune

 

1    Hovedmål

Møre og Romsdal fylkeskommunes anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, fylkeskommunens etiske retningslinjer, dekke reelle behov og sikre effektiv ressursbruk. Anskaffelsesprosessen skal skape tillit til fylkeskommunen som innkjøper og forvalter av offentlige midler.  Miljøhensyn og samfunnsansvar skal veie tungt i anskaffelsene våre, og det skal legges til rette for nytenkning og innovasjon.

1.1 Delmål, Samfunnsansvarlige anskaffelser

Møre og Romsdal fylkeskommune skal være bevisst sitt samfunnsansvar ved å gå foran som en ansvarlig forbruker og etterspørre varer og tjenester etter høy etisk og sosial standard.

Herunder skal det alltid vurderes krav til lærlingeordning, universell utforming, lønns- og arbeidsvilkår, samt seriøsitetskrav i bygg- og anleggskontrakter. Møre og Romsdal fylkeskommune har en tydelig holdning mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter.

1.2 Delmål, Klima- og miljøvennlige anskaffelser

Møre og Romsdal fylkeskommune skal prioritere klima- og miljøvennlige anskaffelser av varer og tjenester, som et virkemiddel i arbeidet med å bidra til det grønne skiftet.

1.3 Delmål, Innovative anskaffelser

Møre og Romsdal fylkeskommune skal ha fokus på innovative løsninger i sine anskaffelser.

Innovative anskaffelser handler om god planlegging og behovsvurdering, åpen dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen, samt ytelses- og funksjonskrav som beskriver hva vi ønsker å oppnå framfor å peke på løsningen/produktet. I noen tilfeller er det behov for å legge opp til å utvikle løsningen gjennom selve anskaffelsesprosessen, for eksempel ved prosedyrer/metoder som konkurransepreget dialog eller innovasjonspartnerskap.

2   Implementering og ansvar

Det er fylkesrådmannens ansvar å avklare organisering, ansvarslinjer og kontrollmekanismer for anskaffelsesarbeidet.

Alle fylkeskommunens virksomheter/ansatte skal følge strategien samt vedtatte budsjetter og de til enhver tid gjeldende anskaffelsesprosedyrer tilkjennegjort på Juridisk avdeling sine nettsider.

Denne strategien er vedtatt av fylkesrådmannen 17. desember 2018.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt