Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kjøp over kr. 100.000,-

Prosessflyt ved «bestilling»:

Anskaffelsen skal meldes inn til Innkjøpsseksjonen ved å sende en bestilling i Mercell, heretter kalt Behovsmelding.

Det er den anskaffelsesansvarlige ved den enkelte avdeling/virksomhet som skal sende Behovsmeldingen til Innkjøpsseksjonen. Veileder for levering av Behovsmelding finner du her.

Registrer ny behovsmelding

 

Innrapportering av planlagte konkurranser:

Avdeling-/virksomhetsleder/rektor skal sende en oversikt over planlagte konkurranser hos sin avdeling/virksomhet/skole, for det kommende året, til Innkjøpsseksjonen.

  • Oversikten sendes til Innkjøpssjef innen ultimo januar. 

 

Sentralt ved konkurransegjennomføring:

1. Brukergruppe (Ekspertgruppe)
For å kartlegge interne behov for anskaffelsen samt utarbeide oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjonen, er det viktig at avdelingen/virksomheten, som har eierskap til anskaffelsen (kontraktseier), etablerer en bruker-/ ekspertgruppe som har den nødvendig kompetansen for å definere konkrete behov og krav til leveransen.

Ved anskaffelser med en vis kompleksitet bør ei brukergruppe bestå av 2 – 4 engasjerte og dedikerte personer med kompetanse på det aktuelle anskaffelsesområdet. Ved små og mindre komplekse anskaffelser kan det være nok med 1 person, f.eks. prosjektleder.

Det er den anskaffelsesansvarlige som har ansvaret for å etablere brukergruppen.

2. Behovsbeskrivelse
Behovsbeskrivelsen er det dokumentet som på en informativ og strukturert måte klart beskriver innholdet og omfang av vare- eller tjenesteleveransen som skal etterspørres/konkurranseutsettes. Det er brukergruppen/prosjektleder som har ansvaret med å utarbeide behovsbeskrivelsen på bakgrunn av kartlagt behov i avdelingen/virksomheten.

Ved utarbeiding av behovsbeskrivelsen må det også tas hensyn til interne og organisasjonsmessige overordne strategiske føringer. Anskaffelsesansvarlig må sikre seg mandat for å gjennomføre anskaffelsen.

3. Kravspesifikasjon

Anskaffelsesansvarlig har, sammen med sine brukere, ansvaret med å fylle ut mal for kravspesifikasjon. Denne må tilpasses/redigeres og legges ved Behovsmeldingen.

4. Anskaffelsens totale verdi / Terskelverdier

Anskaffelsesansvarlig skal, sammen med sine brukere, oppgi anskaffelsens totale verdi ifbm. innmelding av konkurranse til Innkjøpsseksjonen.

Beregningen skal inneholde det samlede beløp for hele anskaffelsen, dvs:

  • alle enkeltanskaffelser for prosjektet skal summeres
  • for rammeavtaler skal hele avtaleperioden (4 år) legges til grunn
  • skal inkludere alle opsjoner i hele avtaleperioden

Viktig: Anskaffelsen må ikke deles opp for å omgå regelverket!

Ved gjentakende kjøp av samme type/art skal det meldes inn behov om rammeavtale til Innkjøpsseksjonen (innkjop@mrfylke.no).

Innkjøpsseksjonen legger informasjonen om anskaffelsens verdi til grunn for utlysing av konkurransen, slik at riktig del av regelverket benyttes ihht. gjeldende terskelverdier

 

Innkjøpsseksjonen har kvalitetssikringsmandat for hele anskaffelsesprosessen som bl.a. medfører at både Behovsbeskrivelsen og Kravspesifikasjonen skal godkjennes av Innkjøpsseksjonen før kunngjøringen av konkurransen.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt