Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rettleiing i å skrive saksframlegg

Denne rettleiaren er laga til deg som skal førebu og skrive saker som skal bli behandla i eit folkevald organ, for eksempel eit politisk utval. 

Fylkeskommunen er politisk styrt, og fylkestinget er det øvste politiske organet.
Politikarane treng kunnskap, fakta og ei fagleg vurdering for å kunne gjere vedtak i ei sak.
Eit saksdokument skal innehalde :

  • bakgrunnsinformasjon
  • vurdering
  • forslag til vedtak

Kva saker som skal til politisk behandling og kva administrasjonen sjølv skal avgjere, finn du meir om under. Her finn du også meir om korleis du går fram når du skriv ei sak og meir om saksgangen.

Delegasjon: kven har mynde til å gjere eit vedtak?

Når skal ei sak til politisk behandling?

Viktige reglar og rutinar du må vite om

Når er eg inhabil?

Oppbygging av saka

Språk

Aktuelle saksbehandlingsreglar og lover

Hugseliste

Førebuing og behandling av saker

Hugseliste